Personligheten påverkar hur du följer läkarens råd

Personligheten påverkar om du tar din medicin eller inte. Det framgår av en ny avhandling av Maria Emilsson från Högskolan Väst i samarbete med Linköpings universitet.

Tidigare forskning har identifierat flera omständigheter som påverkar följsamheten, till exempel att man inte har råd att hämta ut läkemedlet eller att man inte förstår hur det ska tas. Den nya avhandlingen visar att även personrelaterade egenskaper spelar in.
I avhandlingen jämförs följsamheten till läkemedelsbehandling i fem delstudier. Två av dessa fokuserar på unga och medelålders patienter med astma och tre på tonåringar med ADHD. Samtliga patienter stod på medicinsk behandling.

Livslånga konsekvenser

– Jag är sjuksköterska och har arbetat med astmapatienter tidigare. Därför var det självklart för mig att titta närmare på följsamheten bland dessa patienter, förklarar forskaren Maria Emilsson.
Att den andra gruppen kom att handla om personer med ADHD var mer en tillfällighet.
– Men det är viktigt att man tar sina mediciner både vid astma och ADHD, eftersom optimal behandling kan förebygga allvarliga och livslånga konsekvenser, betonar hon.

Olika syn på läkemedel

Med hjälp av ett formulär med 20 frågor fångades de grundläggande personlighetsdragen upp. Man tittade bland annat på graden av emotionell instabilitet/stabilitet, öppenhet/slutenhet och vänlighet/antagonism.
– Samma grundläggande personlighetsdrag finns hos alla oss människor, men olika mycket. Om vi tänker oss en linje mellan öppenhet och slutenhet, så befinner sig olika personer på olika punkter på ”skalan”, förklarar Maria Emilsson.
Även personens uppfattning om läkemedel kartlades via ett frågeformulär.
– När man som patient ska ta ett läkemedel så vägs nödvändigheten av behandlingen mot oron för negativa effekter och biverkningar. Avhandlingen visar att uppfattningen om läkemedel påverkas av patientens grundläggande personlighetsdrag, förklarar Maria Emilsson.

Lägst följsamhet hos unga astmatiker

Hon berättar att personlighetsdraget antagonism, som bland annat innebär att man är skeptisk till andra, är tydligt kopplat till lägre följsamhet, i synnerhet hos unga killar. Även impulsivitet påverkar följsamheten negativt.
Lägst följsamhet sågs hos unga vuxna med astma. Man kunde också konstatera att följsamheten var högre hos tonåringar med ADHD än hos vuxna med astma.
– Att patienter med ADHD har bättre följsamhet tror jag kan förklaras med att man upplever positiva effekter direkt när man tar sin medicin, en medicin som också förbättrar impulskontrollen, säger Maria Emilsson.
Hon menar att det är svårare att motivera patienter att ta långtidsverkande läkemedel, som till exempel kortison vid astma.
– Luftrörsvidgande mediciner som beta-2-stimulerare påverkar däremot symtomen direkt. Därför underlättas följsamheten om man har ett kombinationspreparat där båda läkemedlen ligger i en och samma inhalator, förklarar hon.

Skräddarsydd information

Avhandlingens slutsats är att det är viktigt att vårdpersonalen skräddarsyr sin information utifrån patientens personlighetsdrag och uppfattning om läkemedel.
– Genom att använda dessa två enkla frågeformulär får man en bild av patienten och kan anpassa sin information utifrån detta, säger Maria Emilsson.
Hon ger några konkreta exempel. Är patienten inåtvänd kanske vårdpersonalen inte bör rekommendera astmaskola utan istället bjuda in till enskilda samtal. En impulsiv person kan få tips om påminnelse-appar och andra kognitiva hjälpmedel, medan en skeptisk person får information om spirometrikurvor och andra vetenskapliga fakta.
– Jag hoppas att studieresultaten ska bidra till en mer personcentrerad vård – så att patienternas hälsa och livskvalitet förbättras, säger Maria Emilsson

Text Barbro Falk Foto Privat

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php