Bättre astmakontroll med digitalt verktyg

Både astmakontrollen och lungfunktionen förbättrades när patienterna fick tillgång till ett webbaserat stödverktyg. Det visar en utvärdering av behandlingsprogrammet Astmakollen.

Via det webbaserade verktyget Astmakollen kan patienter med astma bland annat få information om sjukdomen, instruktioner om hur man tar sin inhalationsmedicin, läsa sin personliga behandlingsplan samt få sms-påminnelser om att ta sitt läkemedel.
Här finns också en meddelandefunktion som gör det möjligt för patienten att direkt ta kontakt med sin vårdgivare. Tanken är att det digitala stödet ska fungera som ett komplement till den traditionella behandlingen.

Spirometri och självskattning

Astmakollen har utvecklats av Region Dalarna. Utvärderingen av verktyget gjordes i form av en studie som pågick under sex månader på tre vårdcentraler. 83 astmapatienter deltog i studien – varav den ena hälften var försöksgrupp medan den andra fungerade som kontrollgrupp och fick sedvanligt omhändertagande.
Vid studiens start och avslutning mättes patienternas lungfunktion med hjälp av dynamisk spirometri. En gång i månaden fick patienterna fylla i symtomskattningsformuläret Astma Kontroll Test, AKT, där man maximalt kan få 25 poäng. 19 poäng eller lägre innebär att astman är okontrollerad.

Signifikanta förbättringar

Vid starten hade försöksgruppen ett genomsnittligt AKT-värde på 18,6 poäng och kontrollgruppen ett värde på 18,9. Sex månader senare låg kontrollgruppen kvar på samma värde som tidigare, medan försöksgruppens värde ökat till 20,8 – vilket innebär en signifikant ökning. Lungfunktionen förbättrades också signifikant i försöksgruppen, medan den försämrades i kontrollgruppen.
Enligt planen ska Astmakollen nu börja användas brett inom hela primärvården i Region Dalarna. Patienterna får tillgång till verktyget via 1177 Vårdguidens stöd- och behandlingsplattform (www.1177.se). Tankar finns även att verktyget i framtiden ska kunna användas tillsammans med en spirometer i mobilen.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php