Oral immunterapi – ett framtida botemedel mot matallergi?

I dag finns ingen etablerad behandling vid matallergi, förutom att helt undvika födoämnet. Spännande forskning pågår kring oral immunterapi och uppfattningen om att barn ska undvika att äta vissa födoämnen för att förebygga allergi är i princip helt borta.

Cirka två procent av befolkningen i västvärlden har en äkta jordnötsallergi. Det är en allergi som, till skillnad från ägg- och mjölkallergi, sällan växer bort.

Jordnötter är också en av de vanligaste orsakerna till allvarliga allergiska reaktioner av födoämnen och den främsta orsaken till dödsfall orsakat av allergisk chock efter matintag. Detta har enligt Anna Asarnoj, läkare på Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa i Stockholm, gjort att många föräldrar är rädda för att introducera jordnötter till sina barn.

– Det är olyckligt för vi ser nu att det är bättre att introducera jordnötter än att inte ge barnet det. Och det redan innan barnet fyller ett år, säger Anna Asarnoj.

Fokusera på friskfaktorer

Anna Asarnoj har forskat inom området jordnötsallergi sedan 2006. När hon såg att vissa barn med antikroppar mot jordnöt ändå tålde jordnötter väcktes intresset att ta reda på mer, att fokusera på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Kanske skulle det gå att hitta ett sätt att bota jordnötsallergi?

Nyligen fick Anna Asarnoj Stora SFFA-stipendiet 2020 och bidrag från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond för den pågående studien SmaChO – Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi. I studien ska Anna Asarnoj med kollegor bland annat undersöka om en strategi med låg dos och långsam uppdosering vid oral immunterapi, OIT, mot jordnötsallergi till små barn är säker och effektiv. Forskningen har direkt klinisk betydelse då den kan leda till bot från jordnötsallergi. Projektet startade under 2020 och beräknas vara klart 2025.

Träna immunsystemet

Barns immunsystem måste tränas för att lära sig att skilja på vän och fiende. Det finns två sätt för immunsystemet att reagera när det möter ett kroppsfrämmande ämne. Det kan antingen utveckla tolerans eller försvar. För födoämnen är toleransutveckling det normala. Immunsystemet lär sig då att inte reagera när det möter ett ofarligt födoämne, vilket leder till en nedreglering av immunsvaret nästa gång det exponeras för samma ämne. Om denna kontrollmekanism inte utvecklas kan en matallergi uppstå.

Lagringsproteinerna, framför allt Ara h 2, är de som orsakar de allvarligaste allergiska reaktionerna mot jordnöt genom att allergiantikroppar (IgE) bildas mot strukturer i dessa proteiner hos allergiska barn. Om IgE mot Ara h2 finns i blodet är barnet sensibiliserat (överkänsligt). När barnet äter jordnöt kan jordnötsspecifikt IgE i kroppen utlösa en allergisk reaktion.

– Vi har sett i studier att en del spädbarn har antikroppar och att de flesta som drabbas av jordnötsallergi debuterar tidigt, redan vid ett till fyra års ålder. Därför är det viktigt att tidigt introducera jordnötter och all slags mat i barnets kost.

Om barnet ändå utvecklar en allergi så är tanken bakom Anna Asarnojs immunterapi-studie att man ska starta så tidigt som möjligt med OIT. Barnet får då under kontrollerade former små doser av jordnöt för att lära kroppen att utveckla tolerans.

Studie med jordnötskrokar

I studien deltar barn under fyra år som har antikroppar mot jordnöt eller Ara h2. En tredjedel av barnen får fortsätta att undvika jordnötter. Man har också en kontrollgrupp med barn utan allergi. Till två tredjedelar av barnen ges jordnötter i form av jordnötskrokar, motsvarande de majskrokar vi ofta ger små barn. Detta då man i tidigare studier har sett att barn som från tidig ålder äter dessa jordnötskrokar inte blir jordnötsallergiska i samma utsträckning.

– Först gör vi en provokation med jordnötsmjöl och jordnötssmör för att säkerställa vilken dos barnet reagerar på. Sedan startar vi immunterapin försiktigt med endast en fjärdedel av den symtomgivande dosen om dagen. En gång i månaden ökar vi dosen upp till en underhållsdos motsvarande cirka en jordnöt. Behandlingen pågår under tre års tid.

Varför tror du att det här kan fungera?
– Vi har sett att allergiantikroppar uppstår tidigt i livet. Generellt sett så drabbar de allvarligaste anafylaxierna tonåringar, och OIT verkar fungera bättre på yngre barn. Därför vill vi behandla så tidigt som möjligt för att kunna trycka tillbaka allergin så att barnen blir toleranta, förklarar Anna Asarnoj och fortsätter:

– Vi vet inte om det räcker med att jordnötter bara ges under en period eller om de måste ges varje dag under många år. Efter tre år ska vi göra fyra veckors uppehåll för att undersöka detta. Vår förhoppning är då att allergin helt har försvunnit och att barnen är toleranta.

Förhoppning om tolerans

Målsättningen är att barnen ska bli helt toleranta och fria från allergi.

– Om det visar sig vara så kan vi direkt när vi upptäcker att ett barn har fått allergi sätta in OIT. Förhoppningsvis kan man i framtiden slippa vara vuxen och ha jordnötsallergi. I ett längre perspektiv kan vi även använda metoden på andra födoämnen.

I USA har FDA, deras motsvarighet till Läkemedelsverket, nyligen godkänt ett läkemedel som ska användas vid OIT vid jordnötsallergi hos barn mellan 5 och 17 år. En del länder har godkänt OIT ute på klinikerna, men inledningsvis i liten skala och med stor försiktighet.

Introducera all mat tidigt

Uppfattningen att små barn bör undvika att äta vissa födoämnen för att förebygga allergi är i dag i princip helt borta. Studier visar att uppkomsten av jordnötsallergi kan förhindras genom tidig introduktion av jordnötter i barnets kost. I riktlinjerna från Livsmedelsverket och barnläkarföreningens allergisektion rekommenderas att alla livsmedelsgrupper inklusive jordnötter introduceras under det första levnadsåret. Rådet gäller alla barn, även barn med eksem, annan matallergi eller ärftlighet för allergi.

– Framtidens koncept är att agera tidigt. Förebygga genom att introducera alla födoämnen före ett års ålder för att sedan ge dem regelbundet. Och om barnet utvecklar en allergi är det tidig OIT som är en framtida förhoppning, sammanfattar Anna Asarnoj.

Text Susanne Romberg Foto Alamy Stock photo

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php