Vad vill de politiska partierna? 

Astma- och Allergiförbundet driver inför valet i höst frågan om införandet av ett nationellt allergiprogram. Allergia frågade samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till det.  

I Finland infördes för ett tiotal år sedan ett nationellt allergiprogram. Genom att öka människors tolerans mot allergener skulle färre personer utveckla allergier. Samtidigt skulle de som drabbades få en bättre vård. Satsningen har gett goda resultat och trenden med en alltmer allergisk befolkning i Finland har brutits.

Nu anser det svenska förbundet att det är dags för en nationell allergisatsning även i Sverige.

Hur ställer sig partiet till ett nationellt allergiprogram? Kommer ni arbeta för att införa detta, eller motsvarande, under nästa mandatperiod?

Centerpartiet
Vi har ännu inget sådant specifikt förslag men är positiva till idén. Personer med astma och allergi ska oavsett var man bor, ha tillgång till vård av hög kvalitet i primärvården såväl som i specialistvården. Vi vill ge alla patienter rätt att välja vårdgivare i hela landet som ett sätt att öka tillgängligheten och valfriheten, så fler kan få vård snabbare. Centerpartiet har även föreslagit en kömiljard för att korta köerna till behandling och skapa fler vårdplatser till dem som behöver. Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten inom vården är viktigt, och sådana kan fylla det behov som Astma- och Allergiförbundet ser.

Liberalerna
Vi har krävt statligt ansvar för pollenmätningarna, men inte tagit ställning specifikt för ett nationellt allergiprogram. Vi anser att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att ge mer råd och stöd för att säkra en god arbetsmiljö för de med astma eller allergi.

Miljöpartiet
Vi ställer oss positiva till detta. Det är bra att på ett samlat sätt ge tillgång till den kunskap som finns på området och att den blir tillgänglig för aktörer på olika nivåer.

Moderaterna
Ja. Moderaterna anser att Sverige måste börja arbeta mer sammanhållet, samordnat och systematiskt med åtgärder som är hälsofrämjande, preventiva och långsiktiga för att bygga ett hälsosammare land. Att ta fram en samlad nationell hälsofrämjande strategi, som bland annat tar upp frågor om allergier, ska vara en prioriterad uppgift för en ansvarsfull regering som har vilja och förmåga att tänka långsiktigt.

Socialdemokraterna
Vi har inte tagit ställning till ett förslag om ett nationellt allergiprogram i dagsläget. Allergier är ett väldigt brett område och ett nationellt allergiprogram skulle behöva omfatta allt från märkning av livsmedel, minskning av luftföroreningar, säkra goda inomhusmiljöer, djur på offentliga platser, kunskap till föräldrar med små barn om hur man ska börja med smakportioner, rekommendationer kring amning etcetera. Det finns ju sedan några år ett nationellt vårdprogram för astma och KOL. Vi utesluter inte att det kan vidgas till att omfatta allergivården. Här är vi öppna för att lyssna till våra experter inom Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Sverigedemokraterna
Ja, vi vill verka för en jämlik allergivård då vi i dag kan se stora regionala skillnader. Det är också viktigt att titta på hur vi kan förbättra övergången från barn- till vuxenvård när det gäller allergier. Nationella riktlinjer behövs helt klart och i detta bör det inkluderas ett rejält kunskapslyft. Vi behöver även verka för satsningar på bland annat precisionsmedicin. Astma och allergier tillhör de vanligaste kroniska sjukdomarna och det är anmärkningsvärt att det saknas nationella riktlinjer.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill se ett nationellt allergiprogram. Vi anser även att nationella riktlinjer för hela området allergi ska tas fram. Det kommer vi driva under nästa mandatperiod. För att på ett effektivt sätt behandla och förebygga allergi krävs nationella riktlinjer som gör att vårdgivare och andra aktörer kan utgå från samma kunskapsmaterial. Nationella riktlinjer stärker också möjligheten att uppnå en jämlik vård av allergiker och astmatiker, något som i dag är ett bekymmer.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna menar att en nationell strategi behövs eftersom den definierar vad som är en bra allergivård och det möjliggör en uppföljning av läget i hela landet. Vi hoppas kunna hitta en samsyn med fler partier så vi får en majoritet bakom det. Patienter är inte likadana och de har olika behov. Men det som allergivården kan erbjuda ska kunna ske på ett jämlikt sätt i hela landet och det är patientens behov som styr.

Hur vill ni annars arbeta för att göra livet bättre för människor med astma och allergi?

Centerpartiet
Vi vill att alla ska ha en fast läkare i primärvården som kan samordna insatser både på hemmaplan och med de specialister som krävs, för en bra vård för människor med astma och allergi. Det finns ett behov av ökad specialistkunskap inom området och att kompetensen fördelas över hela landet. Centerpartiet har lagt ett förslag om kompetenslyft för yrkesgrupper inom vård och omsorg, såsom undersköterskor. Vi vill se också en stärkt och utbyggd elevhälsa med mer personal och fler kompetenser, vård för barn och unga måste finnas betydligt mer inom skolans väggar.

Liberalerna
Vi driver att alla ska ha rätt till en fastläkare i specialistvården, vilket skulle underlätta för de med kronisk astma och/eller allergi. Gränserna mellan barn- och vuxenvården behöver vara tänjbara så att ingen tappar sin vårdkontakt, och vi vill även utveckla den nära vården.

Moderaterna
För att få rätt behandling och en jämlik vård för allergiker föreslår Moderaterna att det bör finnas nationella riktlinjer för allergivården. Moderaterna anslår därtill 300 miljoner kronor mer än regeringen i kommande statsbudgetar till Vetenskapsrådet, som ska användas till olika forskningsändamål. Ett område som då har möjlighet att tilldelas resurser är allergiforskningen.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna har i regeringen genomfört flera åtgärder för att stärka folkhälsan, där ju självklart också allergier ingår i målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Inom den statsstödda forskningen görs viktiga nya framsteg som kommer att ha betydelse för behandlingen av allergisjukdomar. Vi tycker det är viktigt att dessa satsningar fortsätter och utökas.

Sverigedemokraterna
Socialstyrelsen kan tillsammans med SKR uppdras att arbeta med rikstäckande informationskampanjer för vilken typ av hjälp som finns, men också tips och sammanställningar av produkter som människor med astma och allergi kan undvika. Här ser vi gärna ett nära samarbete med intresseorganisationer. Ett stärkt fokus på det förebyggande arbetet med forskning, uppföljning och långsiktiga mål menar vi är rätt väg att gå. Enligt rapporter är den nuvarande kunskapsnivån förhållandevis låg i jämförelse med hur vanligt och utbrett det är med astma och allergisjukdomar. Sjukvårdens hantering är också mycket spridd där det kan ta lång tid att få diagnoser och utredningar färdiga.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet verkar för ett svenskt allergiprogram som tar sin utgångspunkt i att i möjligaste mån förebygga och i annat fall behandla allergi, astma och eksem så gott det går. För att detta ska kunna genomföras krävs sannolikt ett kunskapslyft på olika nivåer i samhället, inte minst i regionerna. Arbetet bör intensifieras med att samordna forskningen kring astma och allergi. Vänsterpartiet delar uppfattningen med flera intresseorganisationer på området att en jämlik och tillgänglig vård över hela landet är avgörande för människor med allergi, astma och eksem.

Kristdemokraterna
Det finns möjlighet att förebygga många typer av allergi. Det finns goda möjligheter att behandla allergi, eksem, astma och annan överkänslighet. Det finns goda möjlighet att planera samhället så färre drabbas av svår luftvägssjukdom. Ja, det finns många goda skäl för det offentliga att samla kunskap och åtgärder för en bättre hälsa ur ett allergiperspektiv.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php