Toleransträning med upphettad mjölk

De flesta patienter med svår mjölkallergi kan få minskad känslighet mot upphettat mjölkprotein genom oral immunterapi, enligt en studie publicerad i The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Att allergen påverkas av upphettning är välkänt, och det är vanligt att vara allergisk mot till exempel råa frukter och grönsaker, men tolerera dem i tillagad form. I vissa fall, men långt ifrån alltid, förstörs de ämnen vi reagerar på vid uppvärmning.
I den aktuella studien ville forskarna se om det går att öka toleransen mot tillagat mjölkprotein, genom att under en längre period ge deltagarna i studien mjölkprotein som hettats upp. 
I studien ingick trettio deltagare i åldern 3–18 år. Av dessa hade nitton patienter tidigare reagerat på produkter innehållande både tillagat och otillagat mjölkprotein, åtta stycken hade reagerat på upphettad mjölk och tre stycken hade bara reagerat på tillagat mjölkprotein.
Alla deltagare genomförde och klarade av provokationens inledningsperiod, vilken bestod av antingen minst 3 milligram mjölkprotein per dag eller placebo. Två deltagare – en från gruppen som gavs mjölk, och en deltagare i gruppen som gavs placebo– drog sig därefter ur studien.

Daglig dos i ett år

Deltagarna gavs upphettat mjölkprotein eller placebo dagligen i hemmet. Vid 10-21 dagars mellanrum höjdes mängden mjölk till underhållsdosen 2 gram i den grupp som gavs mjölkprotein, varefter de följdes upp vid besök varannan månad. 
Efter 12 månader utsattes samtliga deltagare för en dubbelblind placebokontrollerad provokation med mjölk i tillagad form. I gruppen som getts mjölkprotein under studiens gång klarade 11 av 15 personer 4,4 g upphettat mjölkprotein, vilket var ett resultat som inte kunde ses hos någon av deltagarna i placebogruppen.
– Efter ett års behandling kunde gruppen som getts upphettat mjölkprotein tolerera avsevärt större mängder än gruppen som hade getts placebo, säger Jennifer A. Danzer, en av studiens författare, till nätmagasinet Helio. Enligt henne kunde merparten av de barn som genomförde de 12 månadernas behandling i gruppen som gavs mjölkprotein (73 %), alltså klara av en mängd mjölkprotein som motsvarar ungefär ett halvt glas mjölk, utan att få farliga allergiska reaktioner. Skillnaden mellan hur stor mängd mjölkgruppen klarade jämfört med kontrollgruppen som getts placebo kunde också säkerställas både kliniskt och statistiskt.

Fortsätter med ouppvärmd mjölk

Det var vanligt med dosrelaterade allergiska reaktioner mot mjölk under studien, men 95 % av reaktionerna i båda grupperna var milda. Placebogruppen rapporterade, till skillnad mot mjölkgruppen, även förbättrad livskvalitet. Detta tror de deltagande forskarna beror på att gruppen som gavs mjölk fick fler allergiska reaktioner än placebogruppen under studiens gång. Trots detta rapporterade även denna grupp förbättrad livskvalitet inom vissa områden.
Under studiens andra år gavs studiens samtliga deltagare upphettat mjölkprotein, för att efter 24 månader även ges mjölk som inte hettas upp. Resultaten av denna del av studien hoppas forskarna kunna presentera under våren 2022.

Text Susannah Elers

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php