Skol-ROT för elevernas hälsa

Sveriges skolelever arbetar ofta i skolmiljöer med brister som inte skulle accepteras i arbetsmiljöer för vuxna. Den fysiska miljön i skolorna drabbas ofta när offentliga verksamheter tvingas att spara. Effekterna av bristande underhåll och städning kommer smygande och drabbar främst elever med astma och allergier. Ytterligare en börda läggs därmed på elever som redan har en kronisk sjukdom.
Ett exempel på smygande försämringar av skolmiljön är att man numera ofta stänger av ventilationen i skolorna på nätter och helger för att spara energi. I vissa skolor åtgärdas inte heller dålig ventilation fast det behövs. Men bristfällig ventilation kan få negativa konsekvenser för skolbarnens hälsa och studieresultat, visar forskning. I en dansk studie undersöktes 300 elevers prestationer i matematik och språk vid olika luftflöden. Resultaten blev märkbart bättre när ventilationsflödena höjdes och koldioxidhalten sjönk. Ökat tilluftsflöde höjde prestationen med 29 procent hos eleverna. Att inte förbättra ventilationen slår alltså direkt mot skolans produktivitet.
Astma- och Allergiförbundet vill som en första åtgärd att skol-ROT införs för att förbättra inomhusmiljön i landets skolor. Dessutom måste anslagen öka till forskning och utveckling när det gäller skolornas inomhusmiljö och tillsynen av ventilationssystemen förbättras.
I samband med årets skolstart i augusti uppmanar vi ansvariga för Sveriges skolor att lyfta blicken och genomföra en långsiktig satsning på Sveriges skolor. När det från politiskt håll betonas att en skola av hög kvalitet är av central betydelse för nationens framtid måste också skolans fysiska miljö omfattas av de höga ambitionerna. Varje satsning på kunskap i skolan kommer annars att urholkas av brister i skolornas inomhusmiljöer.
Vi väntar oss ett sådant helhetsgrepp av den utredning av skolans arbetsmiljö som just nu genomförs av Socialstyrelsen.

Text Ingalill Bjöörn