Rädda pollenprognoserna!

2010 tillsatte barn- och äldreministern Maria Larsson en utredning med sikte på att skapa en långsiktigt hållbar ordning för prognosverksamheten. Jag gladde mig åt beslutet eftersom det ingav hopp inför framtiden och därför att det kändes som en seger för oss i Astma- och Allergiförbundet. Äntligen fick vi gehör för våra varningar. Nu skulle inte pollenmätstationer stå inför nedläggningshot inför varje pollensäsong. En fast struktur med ett tydligt statligt ansvarstagande för prognosverksamheten skulle skapas.
Utredningsarbetet påbörjades under våren 2010 och vi såg fram mot en pollensäsong 2012 med långsiktigt tryggade prognoser. Men oron har smugit sig på under hösten. Utredningsarbetet tycks vara slutfört men inga politiska beslut har blivit följden.
Och strax före jul hände det som vi befarat. Landstinget i Västerbotten beslutade den 30 november att inte finansiera pollenmätstationen i Umeå 2012 – en station som fungerat kontinuerligt sedan 1979.
Därmed uppstår den alarmerande situation vi nästan blivit vana vid. Kommer det liknande beslut i fler kommuner och landsting där pollenmätningar görs? Då kan hela systemet för pollenprognoser riktade till människor med allergier i Sverige haverera! Vi skulle bli ett av de få länder i Europa där det inte finns en sådan service för människor med pollenallergi!
Nu måste Maria Larsson visa handlingskraft! Genom det utredningsarbete som bedrivits är rimligtvis ärendet väl förberett och det finns underlag för ett snabbt beslut. Frågan om pollenprognoser till nytta för hundratusentals människor måste föras i mål i god tid innan kommande pollensäsong!
Till tidningens läsare säger jag: Gör en insats för att rädda pollenprognoserna genom att använda vykortet som finns på annan plats i tidningen!

Text Ingalill Bjöörn