Pollenallergi hos barn ökar

Pollenallergi och allergisnuva hos barn ökar medan förekomsten av astma och eksem ligger kvar på ungefär samma nivå. Färre barn utsätts för tobaksrök.

Folkhälsomyndigheten har presenterat Miljöhälsorapport 2021. Den bygger på resultat från en stor enkät om barns miljörelaterade hälsa genomförd 2019, BMHE 19.

Frågorna ställdes till föräldrar till barn i tre olika åldersgrupper, 8 månader, 4 år och 12 år. Det är den tredje miljöhälsoenkäten som följer upp barns hälsa. Flera av frågorna i BMHE 19 fanns även med i de tidigare enkäterna 2003 och 2011, så i många fall har jämförelser mellan undersökningstillfällena kunnat göras.

Bland barn (4- och 12-åringar) har 24 procent en läkardiagnos för någon allergirelaterad sjukdom (astma, allergisnuva, böjveckseksem eller födoämnesallergi) enligt BMHE 19, jämfört med 22 procent i BMHE 11. Barn med svårare allergisjukdomar har ofta flera allergirelaterade sjukdomar samtidigt. Bland 4-åringar har 2 procent en läkardiagnos på både astma och allergisnuva, och bland 12-åringar är andelen 4,4 procent.

Allergisnuva och pollenallergi ökar

Astma är den vanligaste kroniska lungsjukdomen hos barn. Enligt BMHE 19 har 14 procent av barnen i 4-årsåldern astma, och 9,3 procent av 12-åringarna. Andelarna är jämförbara med de tidigare miljöhälsoenkäterna.

Allergisnuva är en annan vanlig sjukdom hos barn som kan ge nästäppa, rinnsnuva och nysningar. Andelen barn med allergisnuva har ökat över tid från 3,6 procent av 4-åringarna i BMHE 11 till 5,4 procent i BMHE 19. För 12-åringar sågs under samma period en ökning från 12 procent till 15 procent.

Allergi mot pollen är de vanligaste allergibesvären enligt enkäten. Bland 12-åringarna har 19 procent pollenallergi, vilket är en ökning från 14 procent 2011.

5,8 procent har pälsdjursallergi, vilket är på samma nivå som 2011. Drygt 4 procent av 12-åringarna anger att de får svåra besvär av pollen eller pälsdjur.

Bland 4- och 12-åringar förekommer en läkardiagnostiserad allergi mot mat eller dryck hos 9,3 procent, 2,1 procent av dem uppger svåra besvär.

Atopiskt eksem på samma nivå som tidigare

Atopiskt eksem, även kallat böjveckseksem eller barneksem, är den vanligaste typen av eksem hos barn. Enligt BMHE 19 har 7,5 procent av barnen sådant eksem, och det är ungefär samma andel som i de tidigare enkäterna.

Många konsumentprodukter innehåller kemiska ämnen som är allergiframkallande vid hudkontakt, till exempel hårfärgprodukter och smycken. Andelen barn som har färgat håret har inte förändrats över tid, och någon förändring ses inte heller för andelen barn som har nickelallergi.

Både hårfärgning och nickelallergi är vanligare bland flickor än bland pojkar. Bland 12-åringarna har 11 procent av flickorna nickelallergi jämfört med 1,2 procent av pojkarna. Färre 12-åringar har haft någon tillfällig tatuering jämfört med 2011, och 3,5 procent av dem som haft en tillfällig tatuering har fått hudbesvär.

Ett av tio barn besväras av inomhusmiljön

Barn tillbringar sin mesta tid i olika inomhusmiljöer, så dessa har stor betydelse för deras exponering för olika miljöfaktorer. I BMHE 19 anger 11 procent av vårdnadshavarna att deras 12-åringar har huvudvärk, är trötta eller har besvär med ögon, näsa eller luftvägar på grund av inomhusmiljön i bostaden och/eller skolan minst en gång i veckan. Det är en ökning från 8,8 procent 2011. Huvuddelen av besvären rapporteras bero på inomhusmiljön i skolan.

Totalt 11 procent av vårdnadshavarna anger att de har tecken på fuktskada i hemmet, vilket är på samma nivå som 2011. Fuktskador, synligt mögel och mögellukt är något vanligare i hyresrätter än i småhus eller bostadsrätter, och tecken på fuktskador är också vanligare om familjen är trångbodd. Utifrån svaren i BMHE 19 beräknas fukt och mögel i bostaden orsaka knappt 3 500 fall av astma varje år bland barn upp till 4 års ålder.

Färre barn exponeras för miljötobaksrök

Exponeringen för miljötobaksrök, eller passiv rökning, har minskat. Enligt BMHE 19 bodde 8,0 procent av barnen tillsammans med en vårdnadshavare som röker, jämfört med att 9,9 procent av vårdnadshavarna rökte 2011 och 17 procent 2003.

Barn med vårdnadshavare som har grundskola som högsta utbildning exponeras oftare för miljötobaksrök än om vårdnadshavarna har högre utbildning, men sedan 2011 har exponeringen minskat markant bland dessa barn. Andelen mammor som röker under graviditeten har också minskat sedan 2011, från 5 procent till 2,3 procent.

Längre vistelse i trafiken

Tiden som barn vistas i trafikmiljöer är viktig för hur stor mängd luftföroreningar de exponeras för, oavsett om de går eller färdas på annat sätt. Nästan 23 procent av 12-åriga barn och 15 procent av 4-åriga barn rapporterar i BMHE 19 att de ägnar en timme eller mer varje dag åt resor till och från skolan, förskolan och andra aktiviteter.

För 12-åringar är detta relativt oförändrat sedan 2003, medan andelen 4-åringar som tillbringar en timme eller längre åt resor nu är betydligt större jämfört med 2003 då siffran var 6 procent.

Text Lena Granström Foto Colourbox