KBT online kan hjälpa personer
 med astma kontrollera sin oro

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, kan vara till nytta för personer med ångest relaterad till astma. Det framgår av svensk forskning där patienter tränat på att reagera annorlunda vid astma, oro och stress.

Tidigare studier har visat att ångest och oro är vanligt vid astma, och något som kan förvärra upplevelsen av astmasjukdomen. Bland personer med astma är risken dubbelt så hög att få en ångestdiagnos  jämfört med befolkningen i övrigt.
Astmasymtom kan vara svåra att skilja från symtom som orsakas av oro eller ångest, som till exempel andnöd. Detta kan leda till att personer med astma undviker situationer i onödan, situationer som alltså inte är farliga.

Vill minska överdrivet undvikande

För att hjälpa personer med astma och oro att må bättre har en forskargrupp vid Karolinska Institutet utvecklat en internetbaserad behandlingsmetod. Den bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, och riktar in sig på att minska ett överdrivet undvikande-beteende.
Två pilotstudier har genomförts inom ramen för projektet, som bland annat finansierats av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Träning under åtta veckor

I den första studien testades det framtagna KBT-protokollet på sex patienter med astmarelaterad oro. Under åtta veckor fick patienterna, under ledning av en legitimerad psykolog, lära sig att skilja mellan astma och ångest och stegvis träna på att reagera annorlunda vid astma, oro och stress.
Samtliga sex deltagare rapporterade stor tillfredsställelse med behandlingen – och effekterna var stora både för astmarelaterad oro och rädsla för symtomen.

Stabila förbättringar

Den andra pilotstudien omfattade 30 personer med självrapporterad ångest relaterad till astma. Upplägget var detsamma som i den första studien, bortsett från att behandlingen nu översatts till internetbaserad KBT.
Närmare 90 procent av deltagarna rapporterade god förbättring efter behandlingen. Den astmarelaterade oron hade minskat avsevärt, liksom det överdrivna undvikande-beteendet. Vidare kunde man se att astmakontrollen förbättrats och livskvaliteten höjts.
Forskarna talar om måttliga till stora effekter. Alla förbättringar var stabila efter fyra månaders uppföljning.
Nu vill man gå vidare och utreda effekter och förändringsmekanismer i en större studie.

Pilotstudie 1: ”Exposure-based cognitive behavior therapy for anxiety related to asthma: A feasibility study with multivariate baseline design”. Publicerad i Scandinavian Journal of Psychology i juli 2020.
Pilotstudie 2:”Targeting excessive avoidance behavior to reduce anxiety related to asthma: A feasibility study of an exposure-based treatment delivered online”. Publicerad i Internet Interventions i september 2021.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php