Guide till rätt försäkring

Fem stora försäkringsbolag har svarat på frågor om barnförsäkringar och astma och allergi.

Vad täcker försäkringen och hur bedömer ni dessa tillstånd?

Folksam
Om man tecknat en individuell försäkring med hälsoprövning börjar försäkringen att gälla direkt för sjukdomar som visar sig därefter. Vid gruppbarnförsäkring utan krav på hälsoprövning, gäller den inte för nya sjukdomar som visar sig under försäkringens första 6 månader (gäller inte om den försäkrade omfattas av Folksams utökade gravidförsäkring).
Trygg Hansa
Vid astma och allergi finns ersättning i barnförsäkringen för sjukhusvistelse, medicinsk invaliditet samt månadsersättning om man beviljats minst 25 % vårdbidrag.
If
Barnförsäkringen betalar ut ersättning om den aktuella allergin, astman eller celiakin innebär bestående skada (medicinsk invaliditet). Försäkringen täcker också sjukhusvistelse, och kan ge månadsersättning om man beviljats vårdbidrag på minst 25 %.
Länsförsäkringar
Vid bedömningen av ersättning görs alltid en individuell bedömning. Från barnförsäkringen kan det bli aktuellt med flera olika typer av ersättning, som till exempel ersättning för sjukhusvistelse.
Moderna
Vid astma och allergi finns ersättning i barnförsäkring Medium och Large för sjukhusvistelse, akutvårdsersättning medicinsk invaliditet samt månadsersättning om man beviljats minst 25 % vårdbidrag som sedan kan övergå till sjukersättning. Vid svår astma som leder till minst 5 % medicinsk invaliditet kan även ekonomisk invaliditet prövas.

Hur länge ska man ha haft allergi eller astma för att vara berättigad till ersättning?

Folksam
Bedömningar av graden av invaliditet brukar ske tidigast vid 18 års ålder, oavsett när allergin/astman debuterade. De första tre åren täcker försäkringen kostnader vid sjukdom.
Trygg Hansa
Då astma och allergier i vissa fall kan försvinna behöver man vänta en längre tid innan bedömning kan göras. Detta är olika beroende på diagnos, vilka behov av behandling som finns och svårighetsgrad.
If
När det gäller allergier/astma kan ersättning betalas ut när den medicinska invaliditetsgraden har fastställts, oftast först vid 18 års ålder. I vissa fall kan ersättning betalas ut i ett tidigare skede
Länsförsäkringar
Ersättning för medicinsk invaliditet kan lämnas vid för framtiden bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Ersättning för ekonomisk invaliditet kan lämnas tidigast vid 19 års ålder om den framtida arbetsoförmågan bedöms vara bestående med minst 50 %.
Moderna
Då astma och allergier i vissa fall kan försvinna behöver man vänta en längre tid innan bedömning kan göras. Detta är olika beroende på diagnos, vilka behov av behandling som finns och svårighetsgrad, men sker oftast tidigast vid 18 års ålder.

Vad gäller vid celiaki ?

Folksam
Celiaki räknas som 2 % livslång invaliditet, och ger ersättning direkt vid diagnos.
Trygg Hansa
Celiaki räknas som 2 % livslång invaliditet, och ger ersättning direkt vid diagnos.
If
Celiaki räknas som 2 % livslång invaliditet, och ger ersättning direkt vid diagnos.
Länsförsäkringar
Celiaki räknas som 2% livslång invaliditet, och ger ersättning direkt vid diagnos.
Moderna
Celiaki räknas som 2 % livslång invaliditet, och ger ersättning direkt vid diagnos.

Täcker försäkringen händelser som är relaterade till tillstånden?

Folksam
Ger ersättning för sjukhusvistelse/vård i hemmet samt ersättning om Försäkringskassan t.ex beviljar vårdbidrag. Täcker läke- och resekostnader de första tre åren vid sjukdom. Vid kvalificeringstid täcks endast läke- och resekostnader samt krishjälp om sjukdomen visar sig under de första 6 månaderna. Om t.ex allergin var känd innan försäkringen tecknades täcker inte försäkringen relaterade händelser.
Trygg Hansa
Barnförsäkringen kan ge ersättning för relaterade tillstånd om man exempelvis blir inlagd på sjukhus vid en allergisk chock förutsatt att allergin debuterat efter tecknandet. Det finns ingen ersättning för merkostnader på grund av särskild kost eller inkomstförlust, men vid vårdbidrag från Försäkringskassan finns möjlighet till månadsersättning.
If
Försäkringen täcker händelser relaterade till tillstånden om de inte var kända innan försäkringen tecknades. Om de var kända före tecknandet får man undantagsklausuler som gör att eventuella händelser inte omfattas av försäkringen.
Länsförsäkringar
Ersättning lämnas inte för kost eller inkomstbortfall. Ersättning kan lämnas för läkarvård, medicin och resor inom ett år, med undantag för de 30 första dagarna. Vid vårdbidrag från försäkringskassan kan ersättning lämnas beroende på omfattning av vårdbidraget. Försäkringen täcker t.ex inte kostnader i samband med en allergichock om allergin var känd före tecknandet av försäkringen.
Moderna
Kan ge ersättning för relaterade tillstånd om man exempelvis blir inlagd på sjukhus vid en allergisk chock. Det finns ingen ersättning för merkostnader på grund av särskild kost eller inkomstförlust, men vid vårdbidrag från Försäkringskassan finns möjlighet till månadsersättning.

Hur ser det ut om man redan har allergi, astma eller celiaki och vill teckna en försäkring?

Folksam
Försäkringen har kvalificeringstid. Den gäller då inte för eventuella nya sjukdomar som visar sig under de första 6 månaderna från tecknandet. Däremot täcker den krishjälp, rese- och sjukvårdskostnader under den tiden, förutsatt att de inte har samband med grundsjukdomen.
En allergichock täcks alltså inte.
Trygg Hansa
Försäkringen täcker inte sådant som redan fanns när den tecknades, man får en medicinsk klausul för detta. Den påverkar dock inte möjligheten att få ersättning för sjukhusvistelse, och barnförsäkringen gäller fullt ut för annat som barnet eventuellt kan drabbas av i framtiden. Om barnet är under 7 år så ges en omprövningstid för vissa typer av allergier, då de kan växa bort.
If
När det gäller celiaki där barnet har en diagnos vid tecknandet beviljas försäkring med undantag för just detta.. Vid klausuler för allergi/astma erbjuder företaget omprövning när barnet har varit besvärsfritt och utan behandling i två år, och kan under förutsättning att barnet vid tecknandet har varit besvärsfritt i två år utan behandling bevilja försäkring utan undantag.
Länsförsäkringar
När försäkringen tecknas ska en ansökan och hälsodeklaration fyllas i. Om det då framgår att barnet tex har astma så får barnet en klausul (undantag) för sjukdomen. Ovanstående gäller också vid glutenintolerans.
Moderna
En försäkring kan tecknas men gäller inte för sådant tillstånd som redan finns konstaterat när försäkringen tecknas, då får man ett undantag för detta, en medicinsk klausul.

Text Svaren insamlade av Susannah Elers

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php