Det kan löna sig att jämföra bolag

Vad säger barnförsäkringen om astma och allergi? Täcker den merkostnader? Räknas allergier, astma och celiaki som invaliditet? Är man berättigad till ersättning? Och går det att teckna en försäkring efter konstaterad diagnos? Allergia har kontaktat de största försäkringsbolagen för att få svaren.

Det är inte helt enkelt att jämföra vad försäkringarna täcker och inte. Försäkringsbolagen har många egna lösningar och olika tolkningar av situationer som kan tänkas uppstå. Ibland visar det sig också att försäkringen är mer generös än villkoren säger när man frågar representanterna.
Gemensamt för alla bolag är att försäkringarna inte täcker sådant som visat symtom innan försäkringen tecknats, och alla representanter för försäkringsbolagen som Allergia talat med rekommenderar därför uttryckligen föräldrar att teckna försäkring för sina barn så snart det bara går, innan några eventuella problem hunnit visa sig.

Livslång eller inte

När det gäller celiaki ser villkoren likadana ut hos alla de tillfrågade bolagen. Hur mycket ersättning det motsvarar beror däremot på det försäkringsbelopp du valt när du tecknade försäkringen.

Teckna försäkring innan eventuella problem hunnit visa sig

Försäkringsbolagens villkor runt barns allergier och astma ser däremot lite annorlunda ut. En allergi- eller astmadiagnos är inte nödvändigtvis livslång, eftersom framför allt allergier kan växa bort. Därför väntar de flesta försäkringsbolagen tills barnet fyllt 18 med att betrakta det som något som berättigar till ersättning. Både Trygg Hansa och If har också svarat att det hos dem kan bli aktuellt att göra omprövningar av försäkringens villkor om en känd allergi eller astma försvinner under uppväxten.
– Om barnet fått ett undantag för allergiska eller atopiska besvär vid tecknandet så erbjuder vi alltid en omprövning när barnet har varit besvärsfritt och utan behandling i två år. När det gäller allergier eller atopiska sjukdomar, som astma och eksem, så kan vi, under förutsättning att barnet vid tecknandet har varit besvärsfritt i två år utan behandling, bevilja försäkring utan undantag, säger Jessica Källman, pressansvarig på försäkringsbolaget If.

Medicinska undantag

Vad händer om man redan har någon form av diagnos när försäkringen tecknas? Om barnet redan har allergiska problem eller tecken på astma eller celiaki, får barnet en försäkring med medicinska undantag, klausuler, hos alla de tillfrågade försäkringsbolagen – utom hos Folksam, som har ett annat tillvägagångssätt, en kvalificeringstid på sex månader. När de sex månaderna passerat gäller försäkringen fullt ut för det som barnet kan drabbas av i framtiden.
De har även försäkringar utan kvalificeringstid, men då krävs istället en hälsodeklaration innan försäkringen tecknas. Detta innebär att om allergin redan var känd när försäkringen tecknades täcks inte kostnader om barnet till exempel behöver vård för en allergichock, oavsett vad allergichocken orsakats av.

Från fall till fall

Hos Trygg Hansa däremot används klausuler när det finns sådant som gör att försäkringsbolaget bedömer att det finns förhöjd risk för problem.
– Försäkringen täcker inte sådant som redan fanns när den tecknades, så man får en medicinsk klausul för detta. Den påverkar dock inte alltid möjligheten att få ersättning för sjukhusvistelse, och barnförsäkringen gäller fullt ut för annat som barnet eventuellt kan drabbas av i framtiden. Om barnet är under sju år så ges också en omprövningstid för vissa typer av allergier, då de kan växa bort, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg Hansa.
Enligt henne gör de dock alltid bedömningar från fall till fall beroende på diagnos och vad klausulen innefattar.
– Om det är så att man har en medicinsk klausul med rätt till ersättning för sjukhusvistelse så är det möjligt att för vissa allergier få ersättning trots det att besvären uppkommit innan man tecknade försäkringen. Även om du har en klausul för astma, och drabbas av någonting kopplat till din astma som innebär att du blir inlagd på sjukhus, kan du i så fall ha rätt till en dagersättning under den tid du är inskriven på sjukhuset, säger Alexandra Gahnström.

Lönar sig att jämföra

Inga av försäkringarna täcker de direkta extrautgifter för den dyrare kost allergi eller celiaki kan innebära, men det finns möjlighet till extrabidrag om Försäkringskassan beslutat om vårdbidrag på minst 25 procent. Försäkringarna täcker heller inte inkomstbortfallet man som förälder kan drabbas av om ens barn har många vårdkontakter.
Sammanfattningsvis är villkoren hos försäkringsbolagen relativt snarlika om du tecknar en försäkring för ett friskt barn, även om de ofta formulerar detta på olika sätt. Om ditt barn däremot har kända besvär innan du tecknar försäkringen finns det förhållandevis stora skillnader i hur det hanteras hos försäkringsbolagen, och det kan därför löna sig att kontrollera hur de aktuella bolagen ser på just ditt barns hälsotillstånd innan du tecknar en försäkring.
En annan viktig sak att tänka på är att det uppstår problem om du vill byta försäkringsbolag när barnet väl fått en allergisk diagnos. Om du behöver byta bolag behöver du därför vara extra uppmärksam på hur eventuella tidigare hälsoproblem bedöms, och inte avsluta barnets befintliga försäkring förrän du är helt säker på vad den nya försäkringen täcker och inte. Även små problem under spädbarnstiden, som du nu kanske glömt bort, kan ge upphov till klausuler vid tecknandet av en ny försäkring många år senare.

Text Susannah Elers Foto Colourbox