Delade meningar om astma som riskfaktor för covid

Smittspridningen av covid-19 ökar igen, och därmed också diskussionerna om vilka personer som löper större risk att utveckla svår sjukdom om de drabbas av covid-19. De få studier om astma och covid som gjorts tolkas olika av olika experter.

Enligt Folkhälsomyndigheten tillhör personer med astma inte någon riskgrupp. Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil, konstaterar man.
Denna bedömning delas inte av Bo Lundbäck, senior professor i lungsjukdomars kliniska epidemiologi vid Göteborgs universitet. Han anser att svår astma definitivt är en riskfaktor. Även astmatiker med kroniskt nedsatt lungfunktion borde tillhöra riskgrupperna, enligt hans uppfattning.
Bo Lundbäck har under åren lett ett stort antal studier om astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Nu engagerar han sig i diskussionerna om smittspridning och samhällets agerande i samband med den pågående pandemin.

Hänvisar till rapporter

Folkhälsomyndigheten konstaterar att den tydligaste riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk av covid-19 är ålder, och att denna risk ökar successiv med stigande ålder. Därtill finns olika sjukdomar som kan öka risken ytterligare.
Kronisk lungsjukdom bedöms utgöra en sådan risk. Man nämner KOL lungfibros och cystisk fibros som exempel. Däremot anses inte astma var en riskfaktor. Istället sägs att astma bara ger en liten riskökning om den är instabil och svårbehandlad.
Folkhälsomyndigheten hänvisar bland annat till Socialstyrelsens uppdaterade rapport från juni i år där olika riskgrupper identifierats. I den sägs att astma enligt fallrapporter inte inneburit någon ökad risk för insjuknande eller ett mer allvarligt förlopp vid covid-19.
Detta slås också fast i en rapport från oktober där Socialstyrelsen skriver att ”senare studier har visat att personer med astma inte löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i covid-19”.

Många typer av astma

Bo Lundbäck hävdar att man inte alls kan påstå att alla med astma inte tillhör en riskgrupp.
– Närmare 1 miljon svenskar har astma. Det är inte en enda sjukdom utan består av olika så kallade fenotyper. Min uppfattning är att de med svår astma och astmatiker med kroniskt nedsatt lungfunktion absolut tillhör riskgrupperna, säger han.
Men, tillägger Bo Lundbäck, om man sköter sin medicinering optimalt och dessutom har normala lungfunktionsvärden är risken lika liten, eller lika stor, att utveckla svår covid-19 som för andra personer.
Om man skulle drabbas av covid-19 finns emellertid en risk att man kan bli sämre i sin astmasjukdom.
–Det beror naturligtvis på hur svår infektion man drabbas av, och särskilt om resttillstånd med kronisk nedsättning av lungfunktionen kvarstår, säger Bo Lundbäck.

Konsensus saknas

Hur många astmatiker som lider av svår astma är oklart eftersom det saknas internationell konsensus om själva definitionen, enligt Bo Lundbäck.
–Läkemedelsindustrin vill ha en vid definition och då hamnar man i Sverige på siffror mellan 80 000–100 000 personer. European Respiratory Society/ American Thoracic Society (ERS/ATS) har en annan och snävare definition, och då handlar det om cirka 40 000, förklarar han.

Text Barbro Falk

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php