Samkörd statistik ska hitta riskpatienter för covid-19

Vilka personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan drabbas av allvarlig covid-19? Det vill en svensk forskargrupp ta reda på genom att samköra data från olika register. Tanken är att snabbt kunna identifiera riskpatienter och skydda dem från smitta.

Forskarna hoppas att den nya kunskapen ska kunna användas redan nu under den pågående pandemin, men även om det inträffar en ny – för att då kunna ge riskpatienter ett förstärkt förebyggande omhändertagande.
Projektet leds av Caroline Stridsman, docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet och sjuksköterska på lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus i Luleå. Arbetet bedrivs tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Data länkas samman

Forskningen är kopplad till Luftvägsregistret. Det är ett nationellt kvalitetsregister som Caroline Stridsman är registerhållare för. I Luftvägsregistret finns data om sjukdomsspecifika faktorer som patienters lungfunktion, symtombörda, tidigare sjukvårdskonsumtion och behandling. Här finns också uppgifter om covid-19-infektion.
–Vi planerar att länka samman data från Luftvägsregistret med data om genomgången covid-19-infektion från Svenska Intensivvårdsregistret, Patientregistret och Dödsorsaksregistret. Tillsammans ger dessa fyra register en unik möjlighet att studera den utbredda pandemin i relation till astma och KOL, förklarar Caroline Stridsman .

Kartlägger olika fenotyper

Varför vissa personer med astma eller KOL drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 är hittills oklart. Men forskargruppen tror att det kan bero på vilken undergrupp, fenotyp, av sjukdomen man har.
–Vi hoppas att vi ska kunna kartlägga vilka fenotyper som innebär att man är extra känslig för en covid-19-infektion, säger Caroline Stridsman.
Studien ger också forskarna möjlighet att över tid följa patienter med obstruktiva lungsjukdomar som överlevt ett allvarligare sjukdomsförlopp av covid-19. Man kommer då att titta på sjukdomsprogress och hälsostatus.
–Men det är forskningsfrågor för framtiden, säger hon.
Forskningen möjliggörs genom ett anslag på 500 000 kr från Hjärt-Lungfonden, som tidigare i år beslutade att genomföra en extra och akut satsning på forskning kopplad till covid-19 och hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Text Barbro Falk Foto Anders Alm

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php