Många frågor om coronaviruset

Astma- och Allergiförbundet har noga följt utvecklingen av det pågående utbrottet av coronaviruset covid-19, både i Sverige och internationellt. Det har kommit många frågor från oroliga medlemmar, som undrar om de tillhör riskgrupperna, om det är säkert att skicka barn med svår astma till skolan, eller färdas i kollektivtrafiken, och hur personer med astma kan förebygga eventuell smitta.
Astma- och Allergiförbundet har under hela den här perioden hänvisat medlemmar och andra till myndigheternas senaste information om läget, samt till 1177, om någon tror sig vara utsatt för smitta. Experter har tillfrågats kring hur personer med astma kan göra för att inte drabbas särskilt hårt vid smitta. På förbundets webbsida hittar du de vanligaste frågorna besvarade.
Astma- och Allergiförbundet har också i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten efterfrågat tydligare information och råd till personer som tillhör en riskgrupp, samt i medier lyft behovet av tydliga råd och information för personer med astma.

Toleranskonferensen framflyttad

Den toleranskonferens som Astma- och Allergiförbundet bjudit in till 7–8 maj 2020 skjuts upp som en följd av coronapandemin. Förbundets målsättning är att konferensen kommer att kunna genomföras vid ett senare datum och förhandling pågår med bland andra konferensanläggningen om detta. Mer information kommer.

Södergården Åre håller stängt under april

På grund av den pågående spridningen av coronaviruset har förbundet beslutat att stänga vandrarhemmet Södergården Åre, till att börja med under april månad. Detta för att inte medverka till fortsatt smittspridning.  Man avvaktar utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens råd och hänvisningar.
Nytt beslut om Södergården Åres öppethållande kommer att tas den 29 maj. Beslutet meddelas här på hemsidan och på Facebooksidan.

Nya medarbetare på kansliet

Astma- och Allergiförbundets kansli har i början av året fyllt vakanser på flera poster.

Anna-Karin Klomp, Eleonor Gustavsson, Helena Färsnsten

Anna-Karin Klomp, Elinor Gustavsson och Helena Färnsten. Foto: Jens Sølvberg

Anna-Karin Klomp vikarierar som intressepolitisk handläggare för vårdpolitik. Hon har varit regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i Region Uppsala, är utbildad apotekare – och har över 15 års erfarenhet av vårdpolitiskt arbete. Nu närmast kommer Anna-Karin Klomp från kommunikationsbyrån Bridgemaker PR.
Elinor Gustavsson är ny medlems- och insamlingsansvarig. Hon håller bland annat medlemsregistret uppdaterat och hanterar minneskort vid begravningar och andra gåvor. Hon kommer närmast från Mysoft, företaget som levererar förbundets medlemsregistersystem.
Helena Färnsten är ny kommunikations- och marknadschef. Helena kommer senast från tjänsten som chef för avdelningen för företagskommunikation på Sveriges Radio. Helena har över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation på ledande befattningar.

Annika Almgren

Annika Almgren.

Annika Almgren vikarierar som kommunikatör. Hon kommer senast från Dagens Samhälles försäljningsavdelning. Hennes uppgift blir bland annat kommunikationen kring Toleranskonferensen.

Ulrica Emteryd Giltze

Ulrica Emteryd Giltze.

Ulrica Emteryd Giltze är anställd som vikarie på halvtid fram till midsommar. Ulrica har en bred erfarenhet som kommunikatör, skribent och projektledare och har bland annat arbetat på myndighet, inom Public Service samt som journalist. Närmast kommer hon från Skolverket. Hon kommer framförallt att arbeta med pressarbete, sociala medier, webb och föreningsnyhetsbrev.
Samtliga anställda på kansliet, med kontaktuppgifter, hittar du på astmaoallergiforbundet.se.

Förbundet i dialog med regeringen

Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson har valts till ledamot i regeringens funktionshinderdelegation. Människor som möter olika svårigheter och hinder till följd av funktionsnedsättning behöver en nära dialog med våra beslutsfattare. Astma- och Allergiförbundet välkomnar därför möjligheten att få delta i denna dialog.
– Jag ser fram emot att tillsammans med övriga deltagare i regeringens funktionshinderdelegation få bidra till att kunskap om och behov vid funktionsnedsättning bättre tas tillvara. Jag hoppas kunna bidra till ökad förståelse på nationell nivå för att även astma- och allergisjukdomar ger hinder och svårigheter som ofta leder till funktionsnedsättning, säger Maritha Sedvallson.
Funktionshindersdelegationen är regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren. Astma- och Allergiförbundet representerar här Funktionsrätt Sveriges samtliga medlemsförbund. Delegationen träffas fyra gånger per år.

Skrivelse till miljöministern

Förbundet har i samverkan med den europeiska allergiorganisationen EFA skrivit till miljöministern med anledning av ett beslut som ska tas om en klimatfärdplan för EU – den så kallade gröna given (the Green Deal). Förbundet tar upp de hälsovinster som kan göras vid en minskning av luftföroreningar samtidigt som utsläppen av växthusgaser begränsas.
Skrivelsen finns på förbundets webbsida.

Infokampanj om tobakslagen

Folkhälsomyndigheten planerar en informationskampanj om den nya tobakslagen och rökfria utemiljöer till allmänheten och olika målgrupper som berörs av lagen, exempelvis restaurangbransch, ansvariga för kollektivtrafiken och kommuner.
Kampanjen planeras pågå mellan den 1 april och den 1 juli och myndigheten kommer ta fram informationsmaterial som kan användas för att sprida information, bland annat om vad som gäller och syftet med lagen.
Förbundet arbetade förra året för att en informationssatsning om lagen skulle komma till och är nu glada att satsningen snart blir verklighet.
 Folkhälsomyndigheten har redan viss information om tobakslagen och rökfria utemiljöer på sin webbsida.

7 miljoner från Postkodlotteriet

Vid Svenska Postkodlotteriets förmånstagargala i februari stod det klart att Astma- och Allergiförbundet får ta emot sju miljoner kronor i lotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare. Det är 400 000 mer än förra året.

En halv miljon från Humanfonden

Varje år delar Swedbanks Humanfond ut bidrag till över 70 olika ideella organisationer. I år fick Astma- och Allergiförbundet 515 052 kr – mer än vad förbundet brukar få. Utdelningen baseras på hur börsåret varit, hur många som sparar i Humanfonden samt hur många som valt Astma- och Allergiförbundet som förmånstagare i fonden.