Alla kan inte delta i det politiska livet

Det behövs en översyn av tillgängligheten till det politiska livet i kommuner och landsting för personer med funktionsnedsättning, konstaterar Handisam.

Hur är tillgängligheten till det politiska livet i kommuner och landsting för personer med funktionsnedsättning? Myndigheten Handisam har på uppdrag av regeringen undersökt hur det står till med tillgängligheten i det politiska livet.
–– Trots brister i tillgängligheten är det många personer med funktionsnedsättning som deltar i det politiska livet, säger Malin Törnqvist som hållit i utredningen. Men det återstår väldigt mycket att göra. Många kommuner och landsting saknar rutiner för att ta fram möteshandlingar i önskat format (inläst, storstil, punktskrift etcetera) vilket försvårar att arbeta politiskt. Även rutiner för att tillhandahålla teckenspråkstolk och förbud som hör samman med allergier och överkänslighet saknas. Det finns redan nu lagstiftning, till exempel förvaltningslagen och kommunallagen, som borde vara tillräcklig men är det inte. Vi anser att det behövs en översyn.

Förbättra lagstiftningen

För att kommuner och landsting ska bli bättre på tillgänglighet föreslår Handisam:
– Tydligare och starkare lagstiftning när det gäller tillgänglig information och kommunikation. Även övrig lagstiftning om tillgänglighetsnormer bör förbättras.
– Öka kunskapen om tillgänglighet och hur man förbättrar den. Boken ””Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet”” är ett utmärkt verktyg.
Läs hela rapporten ””Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting”” under Nyheter på Handisams webbplats www.handisam.se.