Svårt att nå föräldrar som redan bestämt sig

Vilseledande information på Internet, språkhinder och kulturella skillnader. Det är några av de utmaningar som personalen på landets barnavårdscentraler ska hantera i mötet med föräldrar till barn med misstänkt födoämnesallergi.

Det framkommer av en intervjustudie som genomförts vid Högskolan i Borås i samband med en uppsats på magisternivå. I studien deltar ett tiotal barnhälsovårdssjuksköterskor. Syftet med studien är att förstärka kunskapen kring födoämnesallergi ur ett omvårdnadsperspektiv.
I studien konstateras att det kan vara svårt att diagnostisera en födoämnesallergi, och att sjuksköterskorna har en viktig roll i detta diagnosarbete.

Aldrig nöjda

”Det är svårt när man inte får med sig föräldrarna och föräldrarna redan bestämt sig för att det här, det är något annat”. Så beskriver en av sjuksköterskorna i studien mötet med föräldrar som hämtat felaktig information om allergiprevention och födoämnesallergier via sociala medier och olika forum på nätet.
Att försöka råda och informera dessa föräldrar är svårt, enligt sjuksköterskorna. Föräldrarna har sin uppfattning klar, är mindre mottagliga för samtal, svårare att nå och ”aldrig nöjda”. Sjuksköterskorna berättar i studien om sin frustration och hur de på olika sätt ändå försöker nå fram till föräldrarna.
Andra svårigheter som kommer fram i studien är mötet med barn och föräldrar med utländskt ursprung. Här beskriver man språkhinder och kulturella skillnader, som kulturella traditioner och ceremonier, som en utmaning. Dessa faktorer försvårar mötet på olika plan och är tids- och resurskrävande, menar sjuksköterskorna.

Efterlyser enhetlig information

Avslutningsvis konstaterar studiens författare att sjuksköterskorna på BVC i stort sett träffar alla barn i åldern 0–6 år och deras föräldrar. Detta ger dem unika möjligheter att göra skillnad, genom att bidra med kunskap, stöd och olika verktyg som gör det lättare att hantera sjukdomen.
För att komma till rätta med felaktiga uppfattningar om födoämnesallergier, är det viktigt att den information som hälso- och sjukvården står bakom på Internet är samstämmig, betonar man.
Därtill behövs skriftlig information om födoämnesallergier på olika språk för att underlätta kommunikationen med nyanlända föräldrar. Man föreslår också att BVC-personalen ska få möjlighet att förbättra sin kulturella kompetens via olika kurser och utbildningar.
Ett annat önskemål som förs fram är enhetliga nationella riktlinjer för handhavandet av födoämnesallergi inom barnhälsovården.

Text Barbro Falk Foto Colourbox