Städning i skolan särskilt viktig för elever med astma och allergi

Elever med astma och allergi som vistas i en ostädad skolmiljö har ökad risk att drabbas av hälsobesvär. I Falu kommun har ett flertal grundskolor brutit mot städkraven, som bygger på Folkhälsomyndighetens allmänna råd, och riskerar nu straffavgift om 50 000 kronor i månaden.

I Falu kommun gjorde miljöinspektörer i januari 2020 en oannonserad kontroll av 15 grundskolor. Många brister noterades, som exempelvis att bänkar och bord inte torkas av, att storstädning sker för sällan och att gymnastikredskap inte rengörs. Även dammsugning av stoppade möbler och mattor sker för sällan på flera av skolorna, enligt granskningsrapporten. Kommunens myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor anser att skolorna brutit mot städkraven som infördes 2017 – och som är baserade på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor – och har därför drivit frågan vidare till statliga mark- och miljödomstolen. Kravet är 50 000 kronor i straffavgift, en summa som kan komma att krävas månatligen om städningen fortsätter att vara undermålig.

20 procent behöver bli bättre

Under 2014-15 genomförde Folkhälsomyndigheten ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljöfrågor i skolor och förskolor, med särskilt fokus på ventilation och städning. Man kom där fram till att städningen fungerar bra i cirka 80 procent av de inspekterade skolorna men att en femtedel behöver förbättra sin städning. Flertalet skolor behövde förbättra städningen på hög höjd eftersom det påverkar mängden inandningsbara dammpartiklar i luften. Även hur lättstädade lokalerna är behöver förbättras i många skolor. När det gäller luftkvalitet hade 85 procent en bra sådan medan 15 procent hade dålig eller ganska dålig luftkvalitet. Man konstaterade också att ventilationsfilter bör bytas oftare för att minska halten av pollen och mögelsporer.

Astma och allergi försämras

Folkhälsomyndighetens allmänna råd säger att städning av lokaler som används stadigvarande, som lekrum, klassrum och grupprum, bör ske dagligen och att hygienutrymmen som toaletter, skötrum och duschrum helst bör städas flera gånger varje dag. Vilka konsekvenser kan då en ostädad skolmiljö få för elever med astma och allergi?
– Det blir en triggerfaktor och kan försämra och påverka en redan etablerad astma och allergi, säger Marina Jonsson, allergisamordnare på CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.
– Det finns också studier som visar att inomhusmiljön kan ha en direkt påverkan på att astma och rinit uppstår, men framför allt vet man med säkerhet att en redan etablerad astma och allergi kan försämras i en dålig inomhusmiljö. Om man inte städar ordentligt och om ventilationen är dålig så påverkar det ju hela inomhusmiljön, det kan till exempel finnas mer pälsdjursallergen och pollen i luften då.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php