Mer kunskap krävs om ny astmametod

Mätning av kväveoxidhalt i utandningsluften, är en lovande metod –men det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma vilken plats den ska ha i rutinsjukvård av astmapatienter. Det visar en ny rapport från SBU.
FENO står för fraction of exhaled nitric oxide, mätning av kväveoxidhalt i utandningsluften. En hög halt kväveoxid är ett tecken på en pågående inflammation i luftvägarna. Den nya metoden är ett komplement till andra metoder för att ställa astmadiagnos. FENO-mätning kan också användas för att styra patientens läkemedelsbehandling. Själva testet är enkelt och innebär inte obehag för patienten.

Högre diagnostisk träffsäkerhet

Det finns forskningsresultat som pekar mot att FENO-mätning, även kallad NO-mätning, har högre diagnostisk träffsäkerhet (andel undersökta personer som klassificeras korrekt) än lungfunktionsundersökningar. Men resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom studierna är olika och det överlag saknas enhetliga regler för hur mätvärdena ska tolkas vid diagnostik av olika patientgrupper. SBU drar därför slutsatsen att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av FENO-mätning vid astma.

Utvärderade rutiner saknas

För styrning av behandling av astma finns vissa lovande forskningsresultat. Men det saknas samtidigt utvärderade rutiner för hur FENO-mätning ska användas inom detta område. De studier som finns är svåra att jämföra eftersom de är upplagda på olika sätt och kommer fram till olika resultat.
Kväveoxidhalten i utandningsluften sjunker vid rökning och förblir lägre än normalt i månader efter rökstopp. Det kan också vara svårt att tolka FENO-mätning om patienten har allergisk nästäppa eller luftvägsinfektion.
SBU är en statlig myndighet som kritiskt granskar sjukvårdens metoder och utvärderar nytta, risker och kostnader.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php