Astma påverkar miljontals liv i Europa

Attityden har betydelse. Resultaten från en stor europeisk astmaundersökning kastar nytt ljus över varför många astmapatienter fortsätter att leva med symtom som starkt påverkar deras liv, trots att symtomen ofta kan förebyggas. Resultaten pekar på att en större förståelse för patientens attityd till sin astma och ett individualiserat förhållningssätt kan vara nyckeln till att förbättra kontrollen av sjukdomen.
Undersökningen, som genomfördes av läkemedelsföretaget Mundipharma i samarbete med astmaexperter, frågade 8 000 personer med astma i åldrarna 18–50 i elva länder om deras erfarenheter och attityder till astma.
Två av fem personer säger att de har tagit ledigt från jobbet minst en gång under det senaste året på grund av sin astma. Två av fem får andnöd när de skyndar på plan mark eller går upp för en liten kulle. En av fem säger att astman påverkar deras sexliv.
Mindre än hälften av dem som ordinerats en inhalator använder den enligt rekommendation av läkaren. Vissa anser att inhalatorn är besvärlig eller pinsam att använda.
Studien visar också att personer med astma tenderar att hamna i en av två grupper – den första gruppen kan klassificeras som ””trygga””. Dessa människor upplever att de är pigga och hälsosamma och är oberörda av sin astma. Endast 14 procent av denna grupp beskriver sina symtom som allvarliga och de tror inte att de behöver hjälp från en läkare. Trots detta har 25 procent haft astmasymtom tre eller flera dagar under den senaste veckan.
Den andra gruppen av personer med astma kan klassificeras som ”sökande”. Dessa människor erkänner att deras hälsa är sämre än andra människor i samma ålder och de söker aktivt efter information om astma. De känner av sin astma mer än en gång i veckan och oroar sig för hur sjukdomen kommer att påverka deras framtida hälsa. 45 procent beskriver sina symtom som ””allvarliga”” och 56 procent anser att deras astma hindrar dem från att leva livet fullt ut. Endast 6 procent av denna grupp har klinisk kontroll av sin astma och 78 procent känner frustration av att inte kunna hantera den bättre.
Identifieringen av dessa två grupper av patienter med olika attityder till astma tyder på att sättet en person uppfattar sitt tillstånd spelar roll för hur han eller hon hanterar sin astma. Detta i sin tur kan också påverka vilket stöd och vilken behandling de behöver i sin sjukdom.