Digitalt stöd gav bättre astmakontroll

Ökad följsamhet till behandling och förbättrad astmakontroll. Det blev resultatet när patienter med okontrollerad astma fick testa ett digitalt hjälpmedel för egenvård inom ramen för en vetenskaplig studie. Bakom studien står forskare vid Karolinska Institutet.

Det digitala hjälpmedlet består av en mobilapp och en trådlös spirometer, något som Allergia berättat om tidigare. Förutom att mäta lungfunktionen svarar patienten på fyra korta ja- och nej-frågor angående symtom. Utifrån denna information tar appen fram en skräddarsydd behandlingsrekommendation.
På så sätt kan patienten anpassa sin medicinering efter dagsformen. Informationen som lagras i appen kan även överföras digitalt till patientens vårdgivare.

Två olika grupper

I studien ingick 77 personer med okontrollerad astma från sex år och uppåt, varav ungefär hälften barn och ungdomar. Den genomfördes i primärvården i Region Stockholm och på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Patienterna delades in i två grupper med hjälp av slumpen. Den ena gruppen fick använda det nya digitala hjälpmedlet under åtta veckor, medan den andra erbjöds traditionell astmavård med en skriftlig, individuell vårdplan. Därefter fick de båda grupperna byta intervention.

Signifikant förbättring

Forskarna konstaterar att resultaten delvis är svårtolkade. Det man dock kan se är att astmasymtomen förbättrades signifikant med det digitala hjälpmedlet, jämfört med konventionell behandling. De vuxna patienter som använde hjälpmedlet minst en gång i veckan kom också oftare ihåg att ta sin medicin.
Forskarna slutsats är därför att det digitala hjälpmedlet kan bidra till att minska symptom hos personer med okontrollerad astma. De planerar nu att gå vidare och se om effekten varar längre än åtta veckor.

Utvecklats av läkare

Överläkare Henrik Ljungberg och barnsjuksköterska Björn Nordlund vid Astrid Lindgrens barnsjukhus är två av forskarna bakom studien, som  nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften European Respiratory Journal. De har också utvecklat det digitala hjälpmedlet tillsammans, i samverkan med KI Innovations AB.
Hjälpmedlet marknadsförs under namnet AsthmaTurner av företaget MediTuner AB, ett företag som de båda läkarna grundat. Studien har finansierats med anslag från Uppsala BIO, Region Stockholms innovationsfond, Capios forskningsfond, Vinnova och MediTuner AB.
AsthmaTurner godkändes förra året för användning inom sjukvården.

Text Barbro Falk Foto Pernilla Wahlman

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php