Demonstration för allergivården

I mars anordnade regionföreningen Stockholm Gotland en demonstration utanför landstingshuset för fler allergimottagningar.

Allergivården i Stockholm står inför en allvarlig kris. Cityakuten stängde sin mottagning sista mars och S:t Görans mottagning planerar att stänga.
I mitten av mars genomförde därför Regionförening Stockholm Gotland en demonstration utanför Landstingshuset i Stockholm. Demonstrationen fick bra uppmärksamhet av flera medier, bland annat Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Sveriges Television.
En vecka senare fick föreningens representanter träffa landstingsrådet Anna Starbrink och diskutera frågan vidare samt överlämna namnunderskrifter.
Situationen är allvarlig också på många andra håll i landet där bristen på allergologer försvårar möjligheterna till utredning och behandling.

Endast tre procent emot nötfritt i skolan

Astma- och Allergiförbundet har tillsammans med Unga Allergiker genomfört en enkätundersökning om nötfritt på skolor. 702 personer från skolor i hela landet har besvarat enkäten. Grupperna som svarade var elever och personal med och utan allergi mot jordnötter och nötter, samt föräldrar till barn med och utan sådan allergi.
Av de svarande anser en majoritet att en rekommendation om nötfritt är bra och viktigt ur ett trygghetsperspektiv och hälften anser att en sådan rekommendation borde vara en del av skolans likabehandlingsplan.
Endast ett fåtal personer i varje grupp anser att en rekommendation om nötfritt känns begränsande eller att det skulle räcka med en rekommendation vid vissa platser på skolan. Av de svarande är det 42 procent som uppgett att de vill ha en rekommendation om nötfritt på sin skola, medan det endast är 3 procent som anser att en rekommendation om nötfritt inte behövs.

Långt kvar till delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, har sammanställt en rapport om uppföljning av utvecklingen inom funktionshinderspolitiken 2018. Myndigheten har utgått från hur statliga myndigheter, regioner och kommuner lyckats inkludera ett funktionshinderperspektiv i styrningen av sin verksamhet.
Myndigheten konstaterar att införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig.
En längre sammanfattning och en länk till hela rapporten hittar du på myndighetens webbsida.

Tack till er som bidrar

Astma- och Allergiförbundet fick vid Svenska Postkodlotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare stöd med 6,5 miljoner kronor. Sedan 2009 är förbundet förmånstagare hos Postkodlotteriet som varje år skänker sitt överskott till över 50 olika ideella organisationer.
En stor del av årets stöd går till att stödja allergiforskningen. Resterande del går till verksamheten för föreningarna och förbundet, till exempel lägerverksamhet för barn och unga, föreläsningar, framtagande och spridning av ny kunskap och påverkansarbete. Tack till dig som stöder ideell verksamhet genom att köpa lotter.
Hjärtligt tack också till dig som valt att spara pengar i Swedbanks Humanfond. I år fick förbundet ta emot 482 991 kronor på Alla hjärtans dag i februari. Ditt sparande bidrar till en bättre värld.

Ny generalsekreterare

Den 1 maj tillträder Kristina Ljungros tjänsten som ny generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet. Hon efterträder Ulf Brändström som går i pension efter 28 år som anställd på förbundet.
Kristina Ljungros har bland annat varit arbetande förbundsordförande för RFSU under sex år och är i dag vice ordförande i Röda Korset.
– Jag brinner för folkhälsofrågorna och är övertygad om att det är en bred samverkan mellan många olika samhällsaktörer som kommer att utveckla förmågan att hantera allergiproblemen, säger Kristina Ljungros.

Kunskapsluckor om matallergi

En vetenskaplig kunskapslucka är när det saknas tillräckligt med kunskap kring ett ämne för att göra en bra sammanställning kring vetenskapen inom området, och det behövs mer praktiknära forskning.
Nu satsar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond på att undersöka eventuella kunskapsluckor inom området barn med matallergi. Forskningsfonden genomför därför en enkät där drabbade får svara på frågor relaterade till matallergi.
Därefter kommer man att göra en riktad utlysning av anslag för vidare forskning av de kunskapsluckor som framkommit från enkätens svar.

Aktion på astmadagen

Den 7 maj är det den internationella astmadagen och det är ett bra tillfälle att lyfta frågan om brister i astmavården. Det gör Astma- och Allergiförbundet och lokalföreningarna i år tillsammans med Unga Allergiker genom kampanjen Ett skepp kommer lastat.
Kampanjen går ut på att samla in så många gamla astmainhalatorer som möjligt och på astmadagen överlämna dem till relevanta politiker tillsammans med en kravlista på vad som behövs göras för att förbättra astmavården.
Mer information kommer direkt till er som är aktiva i regioner, läns- och lokalföreningar.

Nytt infomaterial

Nu finns nytt informationsmaterial att beställa på astmaoallergiforbundet.se. Det är en policy om dofter, faktafoldrar om pollen och passiv rökning samt en folder om medlemskap i förbundet som till exempel kan användas för att värva nya medlemmar.

Foto Sanna Markström