Antal antikroppar styr behandling mot mjölkallergi

Mjölkallergiska barn med en låg nivå av IgE-antikroppar i blodet har mer nytta av oral immunterapi än barn med höga nivåer. Det konstaterar finska forskare i en ny studie där man följt 296 barn i drygt sex år.

Studien har genomförts i ett samarbete mellan universitetssjukhusen i Helsingfors och Tammerfors. Den nya informationen hjälper även forskarna att identifiera de barn där oral immunterapi inte är lämplig.

Samtliga barn över fem år

Tidigare forskning har visat att de flesta barn som inte tål mjölk blir friska på egen hand innan de fyllt fem år. Vissa har dock fortfarande problem och det är dessa som den aktuella studien fokuserar på.
Studien omfattar 296 barn och pågick under åren 2005 till 2017. Barnen var fem år eller äldre är de inkluderades, och alla hade diagnosticerad mjölkallergi, det vill säga IgE-antikroppar i blodet mot mjölkprotein.
Uppgifter om barnen samlades in vid tre tillfällen; under behandlingen, ett år senare och vid studiens slut. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 6,5 år.

Stegvis ökande dos

Oral immunterapi är en form av hyposensibilisering där syftet är att lära kroppens immunsystem att inte reagera på ett ofarligt födoämne, som i det här fallet mjölkprotein.
I studien – som leddes av läkare – fick barnen inta mjölk varje dag under fyra månaders tid enligt ett särskilt protokoll. Dosen ökades i mycket små steg för att till sist uppnå två deciliter per dygn. För att dämpa möjliga allergiska reaktioner fick barnen även ta antihistamin varje dag.

Varannan kunde dricka mjölk

83 procent av barnen, det vill säga 244 stycken, deltog i långtidsuppföljningen. Av dessa kunde 56 procent dricka två deciliter mjölk eller mer per dag. 18 procent tålde mindre än två deciliter, medan de resterande 26 procenten hade mjölkfri kost.
En tydlig koppling kunde ses mellan låga nivåer av IgE-antikroppar i blodet vid studiens start och förmågan att dricka minst två deciliter mjölk dagligen vid uppföljningen 6,5 år senare.
Vidare kunde forskarna konstatera att respiratoriska symtom i ett tidigt skede av immunterapin innebar en ökad risk för behandlingssvikt och svåra överkänslighetsreaktioner.

Text Barbro Falk Foto Colourbox