Andningsträning hjälpte patienter

Många med andningssvårigheter förblir odiagnostiserade, eller diagnostiseras felaktigt med astma, när det i själva verket kan vara dysfunktionell andning man lider av. Termen dysfunktionell andning, DA, beskriver personer som har sitt andningsmönster förlagt högt upp i bröstkorgen även i vila.

Personer med DA har kroniska eller återkommande andningsbesvär som inte kan tillskrivas en medicinsk diagnos som till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Tidigare studier har uppskattat att cirka 10 procent av den vuxna populationen har dysfunktionell andning och att det är vanligare hos personer med astma och hos kvinnor.
– Man är ännu inte överens i forskarvärlden om en definition, diagnoskriterier eller behandling av DA. Detta är ett viktigt område att studera då tillståndet verkar vara vanligt förekommande och det ännu inte finns så mycket kunskap och forskning, säger Carina Hagman, leg. sjukgymnast vid Falu lasarett och forskare vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna.
I en behandlingsstudie användes ett instrument för att objektivt mäta och utvärdera andningsrörelserna före och efter behandling, som bestod av information och andningsträning, hos patienter med DA.
– Behandlingsresultaten indikerar att patienter med dysfunktionell andning hade nytta av information och andningsträning med minskade symtom, minskat antal akutbesök, färre aktivitetsbegränsningar och minskad påverkan på sitt dagliga liv som följd. De fick även ett förbättrat andningsmönster och en bättre hälsorelaterad livskvalitet vilket kvarstod vid långtidsuppföljning, säger Carina Hagman.