Umeåforskare vill kartlägga mekanismen bakom köldastma

Varför får vissa människor astmasymtom när det är kallt ute, medan andra inte drabbas? Den frågan ska en studie vid Nationellt vintersportcentrum i Östersund försöka besvara. Bakom studien står forskare vid Umeå universitet.

Forskningen äger rum i vintersportcentrums nya köldkammare där man kan simulera höghöjdsförhållanden och även ändra temperaturen. Köldkammaren används vanligtvis av elitidrottare i samband med olika tester, men den kan även utnyttjas för forskning.

Olika grupper testas

Syftet med den pågående studien är att bättre förstå hur kall luft påverkar både astmatiker och friska personer. Forskarna är ute efter att kunna isolera just köldens betydelse. En annan frågeställning är varför astma är så vanligt bland skidåkare, både bland vanliga motionärer och elitskidåkare.
Förutom personer med ansträngningsutlöst astma testas även helt friska individer och personer med andra luftrörsproblem som allergisk astma, hösnuva och luftburna allergier.

Letar efter biomarkörer

Samtliga försökspersoner exponeras för temperaturer mellan 0 och minus 20 grader vid tre olika tillfällen. Varje exponering tar 60 minuter och under testet intervjuas försökspersonerna om vilka symtom som uppstår vid olika temperaturer.
Därefter kartläggs och jämförs de olika grupperna. Kylans effekter på lungfunktionen analyseras, bland annat med hjälp av spirometri. Man tar också blod- och urinprov för att hitta biomarkörer som kan visa tecken på inflammationer eller astmasymtom.
Resultaten kommer att bland annat användas för att ta fram ett frågeformulär som kartlägger köldutlösta symtom, något som i sin tur kan leda till bättre diagnostik.

Text Barbro Falk Foto Colourbox