Tobaksrök på babyn ökar allergirisk

Småbarn som utsatts för passiv rökning som under livets första månader blir oftare allergiska mot olika födoämnen och mot allergiframkallande ämnen man andas in, exempelvis från katt. Det visar en ny svensk forskningsstudie, som publiceras av den vetenskapliga tidskriften Thorax.

Det är sedan tidigare känt att barn som utsätts för tobaksrök under fostertiden och/eller när de är nyfödda löper högre risk att drabbas av astma. Men när det gäller allergirisken har forskningsläget varit mer oklart. I den nya studien kunde de svenska forskarna konstatera att 4-åringar som varit utsatta för föräldrarnas tobaksrök under de första månaderna efter födelsen var betydligt mer allergidrabbade än andra 4-åringar.
Det är möjligt att passiv rökning utlöser inflammation i små barns luftvägar, vilket kan göra dem känsliga för allergiframkallande ämnen, anser forskarna bakom studien, ledda av läkaren Eva Lannerö vid Karolinska Institutet.

Del av BAMSE-studien

Undersökningen är en del av den stora BAMSE-studien. I delstudien ingick 4 089 familjer med barn födda 1994-96. Föräldrarna besvarade enkätfrågor om miljöfaktorer och allergisymtom hos barnet när barnen var 2 månader samt 1,2 och 4 år. Hos 2 614 fyraåringar togs blodprover som testades för att se om de innehöll antikroppar mot vanliga allergiframkallande ämnen i mat och luft. Om det finns antikroppar har personen utvecklat en allergi mot det aktuella ämnet.
Resultatet visade att barn som utsatts för föräldrars tobaksrök vid två månaders ålder hade 28 procent högre risk för allergi mot något av de testade ämnena. När det gäller kattallergi var risken fördubblad för de rökande föräldrarnas barn. Dessa barn hade också 50 procent högre risk för födoämnesallergi.