Störst ersättning vid eksem och svår astma

Föräldrar till barn med astma eller allergi får vänta många år innan de kan få ut ersättning från barnförsäkringen. Annat är det med vissa former av eksem – för den svårt drabbade kan det bli ett bra tillskott till familjens ekonomi, och man behöver inte vänta till barnets 18-årsdag.

Väl hemkomna från BB är det dags att teckna en barnförsäkring. Ju förr desto bättre. Det beslutet kan ge ekonomisk trygghet ifall olyckan är framme. Det ger också extra pengar i plånboken ifall barnet får en funktionsnedsättning som gör det svårare att arbeta i framtiden. Dessutom kan ni ha rätt till ersättning ifall barnet drabbas av så svår astma, allergi eller eksem, att det kräver så omfattande behandling att barnet anses ha en medicinsk invaliditet.

När man tecknar en barnförsäkring får man ofta välja mellan några olika försäkringsbelopp. Ju högre belopp desto dyrare månadskostnad, men också större utbetalningar ifall sjukdomen är ett faktum.

Om barnet bara utvecklar lindriga former av astma, allergi eller eksem anses ni inte ha rätt till någon ersättning. Det beror i så fall på att symtomen är så lättbehandlade att man inte kan klassa dem som funktionsnedsättningar. Måttlig astma däremot, som kräver kontinuerlig behandling i högre doser, alternativt multipel födoämnesallergi räknas som hela fem procents invaliditet. Med ett försäkringsbelopp på en miljon kronor ger det er rätt till 50 000 kronor i ersättning.

Men ni kommer att få vänta ända tills ert barn har blivit vuxen innan ni kan plocka ut pengarna, beloppet kan inte betalas ut före 18 års ålder. Det beror på att både astma och allergi kan växa bort under barndomen.

Så är det inte om barnet har svårare former av eksem, då kan det räcka med två till fem års observationstid innan pengarna är era. Sjukdomen celiaki anses vara livslång så här kan utbetalningen ske direkt efter fastställd diagnos.

När ni väl har bestämt er för ett belopp som passar er budget gäller det att inte gå runt och vänta på att teckna försäkringen. Försäkringen gäller bara skador och olyckor som barnet råkar ut för efter att försäkringen är undertecknad.

Så stor blir ersättningen

(vid försäkringsbelopp en miljon kronor)
Astma: 0–100 000 kronor, tidigast vid 18 års ålder. Födoämnesallergi: 20 000 kronor, tidigast vid 18 års ålder. Multipel födoämnesallergi: 50 000 kronor, tidigast vid 18 års ålder.
Celiaki: 20 000 kronor, när diagnosen är fastställd.
Allergiskt kontakteksem: 0–100 000 kronor, efter två till fem års observation. Icke-allergiskt kontakteksem: 0–100 000 kronor, efter fem års observation.
Atopiskt eksem: 0–50 000 kronor, tidigast vid 18 års ålder.
Källa: Svensk Försäkring

Bedömning av medicinsk invaliditet

Lindrig astma – 0 procent
Lindrig/måttlig astma – 3 procent
Måttlig astma – 5 procent
Medelsvår astma – 10 procent
Svår astma – individuell bedömning
Allvarlig födoämnesallergi – 2 procent
Allvarlig multipel födoämnesallergi – 5 procent
Celiaki – 2 procent
Lindrigt allergiskt kontakteksem – 0 procent
Måttligt allergiskt kontakteksem – 3 procent
Svårt allergisk kontakteksem – 10 procent
Lindrigt icke-allergiskt kontakteksem – 0 procent
Måttligt/svårt kontakteksem – 10 procent
Lindrigt atopiskt eksem – 0 procent
Måttligt atopiskt eksem – 5 procent
Svårt atopiskt eksem – individuell bedömning
Källa: Svensk försäkring

Jämför fem försäkringsbolag

1. När börjar försäkringen gälla om man tecknar försäkringen direkt när man kommer hem från BB?
Trygg-Hansa: Direkt när du ansöker om försäkringen om den efter bedömd hälsodeklaration beviljas. En försäkring kan beviljas med normala villkor eller med undantag.
Folksam: Individuell försäkring: Dagen efter tecknandet förutsatt att hälsodeklarationen är ”ren”. Gruppförsäkring: Dagen efter tecknandet förutsatt att mamman haft en gravidförsäkring med utökat skydd, annars är det karens på sjukdelen de första sex månaderna.
If: Dagen efter att kunden skickat hälsodeklarationen till oss (under förutsättning att vi kan bevilja försäkringen).
Moderna: Innan hälsodeklarationen har godkänts gäller barnförsäkringen endast vårt grundskydd. Kan försäkringen beviljas med en begränsning börjar vårt ansvar först när försäkringstagaren tackat ja. Om barnförsäkringen tecknas under tiden barnet är inskrivet på BB/neonatal eller i hemsjukvård gäller endast olycksfallsdelen.
ICA Försäkring: Om barnet är utskrivet från BB eller neonatalavdelning börjar försäkringen normalt gälla dagen efter att den tecknades.

2. Hur tätt inpå tecknandet av försäkringen kan barnet få sitt första allergiska symtom för att försäkringen senare ska kunna täcka just allergi?
Trygghansa: Man kan aldrig få ersättning för något som har funnits innan försäkringen tecknades. Symtom på allergi måste alltså ha visat sig efter tecknandet.
Folksam: Individuell försäkring: Dagen efter tecknandet. Gruppförsäkring: Dagen efter tecknandet förutsatt att mamman haft Gravidförsäkring utökat skydd innan. Annars är det en karens på sjukdelen första sex månaderna.
If: Har barnet inga allergiska symtom innan försäkringen började gälla täcker försäkringen allergin oavsett när den visar sig efter detta datum.
Moderna: En sjukdom anses ha visat sig vid den första tidpunkt då försämringen av hälsotillståndet påvisades av läkare även om diagnos inte fastställdes. För allergiska och/eller andra överkänslighetsreaktioner gäller även vissa särskilda krav.
ICA Försäkring: Försäkringen gäller om barnets första symtom visar sig dagen efter tecknandet av försäkringen.

3. Vad händer om bebisen visar sig ha böjveckseksem på BB innan man hinner teckna försäkring?
Trygghansa: Om det har funnits tecken på eksem innan försäkringen tecknades så blir det ofta så att försäkringen beviljas med undantag för eksem/allergiska besvär och i vissa fall astma.
Folksam: Det beror på hur många år det har gått från det att böjveckseksemen försvann tills att annan astma/allergi visade sig. Individuell bedömning görs.
If: Om barnet har böjveckseksem då man ansöker om försäkring ska detta uppges i hälsodeklarationen. Försäkringen beviljas då med ett undantag för böjveckseksem och andra atopiska sjukdomar, som allergi eller astma.
Moderna: Det är svårt att uttala sig generellt i frågan. När det gäller nyfödda barn som får hudbesvär på BB handlar det oftast som så kallat toxiskt utslag och är en reaktion på den nya miljön som barnet möter utanför det sterila fosterlivet i magen och alltså inte ett böjveckseksem.
ICA Försäkring: Böjveckseksem eller andra symtom på allergiska besvär kan medföra begränsning i försäkringens skydd om de visat sig före tecknandet. Varje barn måste dock prövas individuellt.

4. Vilken är den största ersättning som ni har betalt ut för ett barn med astma, allergi eller eksem?
Trygghansa: Beroende på valt försäkringsbelopp och medicinsk invaliditetsgrad skulle ersättningen för medicinsk invaliditet kunna landa mellan 12 000–120 000 kronor.
Folksam: Med årets prisbasbelopp ger våra barnförsäkringar med högsta försäkringsbelopp en ersättning på 283 800 kronot vid 12 procents invaliditet, vilket betalas ut till barnet.
If: Denna uppgift kan vi inte lämna.
Moderna: Ersättningsnivån beror på̊ vilket försäkringsbelopp försäkringstagaren valt.
ICA Försäkring: Vi har nyligen startat upp vår barnförsäkring och har ännu inte utbetalat några betydande ersättningar för dessa typer av besvär.

Text Maja Lundbäck Foto Colourbox