Stöd till skolmiljön – en valfråga

Skolan är Sveriges största arbetsplats med 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever. Att må bra på sin arbetsplats är en förutsättning för att prestera, men skolornas inomhusmiljö har många brister.
En undersökning från Boverket visade att ungefär 80 % av skolorna och förskolorna hade fuktproblem och ca 75 % av byggnaderna hade luftklimatsproblem som direkt kunde kopplas till hälsobesvär. Fyra av tio skolor och förskolor saknade godkända protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen. Fuktskadade byggnader är en riskfaktor för utveckling av luftvägsbesvär och kan utlösa symtom hos personer med astma och allergi. Liknande hälsoproblem har konstaterats vid dålig ventilation.
Innemiljöproblemen i skolan påverkar utbildningen genom att skoleleverna riskerar bli sjuka och få frånvaro eller koncentrationsproblem av den bristfälliga inomhusluften. Byggnaderna är i många fall så pass dåliga att det krävs ett helhetsgrepp för att rusta dem. Kommuner har ofta ekonomiska problem och väntar i det längsta med underhåll och åtgärder.
Astma- och Allergiförbundet föreslår därför ett statligt investeringsstöd till kommunerna för att rusta upp skolbyggnaderna och förbättra inomhusmiljön. Under lågkonjunkturen på 90-talet fanns ett liknande investeringsstöd. En ny satsning på skolmiljön skulle öka regeringens trovärdighet när det gäller förbättring av elevernas skolresultat. Infrastruktursatsningar under en lågkonjunktur är naturligt och dessutom billigare än annars och bidrar även till sysselsättning inom byggsektorn.

Text Ingalill Bjöörn