Skolor dåliga på att fullfölja hälsoarbete

Stockholms skolor och förskolor är dåliga på att fullfölja sina påbörjade hälsoarbeten i Elevhälsoportalen, det visar årsrapporten för det digitala verktyget. Nu ska nya strategier tas fram för att förbättringsarbetet med skolans inomhusmiljö och elevernas hälsa inte ska stanna av.

Cirka 40 procent av grundskolorna och 30 procent av gymnasieskolorna i Stockholms län har skapat konton i landstingets digitala plattform elevhälsoportalen.se. Få har dock fullföljt processen och svarat på enkäterna, påbörjat åtgärdsförslagen eller fyllt i handlingsplanen.
Enligt en kompletterande intervjuundersökning med ett urval av skolorna är deltagandet till stor del beroende av ledningens stöd och engagemang; om rektorn är intresserad och om elevhälsan är involverad, är chansen större att skolan får igång och underhåller arbetet i elevhälsoportalen. Även skolans prioriteringar visade sig ha betydelse för deltagandet, det vill säga om man prioriterade arbete med hälsa och inte enbart fokuserade på kunskap.

Ett av åtta

Allergi är ett av åtta hälsoområden i elevhälsoportalen. Marina Jonsson är allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och har hållit i den uppföljande intervjuundersökningen.

Vad får det för konsekvenser om skolorna inte arbetar med att förbättra inomhusmiljön utifrån ett allergiperspektiv?
– Konsekvensen blir att de här barnen mår sämre i skolmiljön. Deras hälsa blir sämre och det påverkar även kunskapsbiten, deras prestation blir lägre. Det blir inte likvärdigt för dem, jämfört med andra barn. Anledningen till att vi har med allergi i elevhälsoportalen är att det är en folksjukdom, att så pass många har allergi. Vi försöker bygga råden så att de är strukturella och kan man följa dem så skapar de egentligen en bra miljö för alla barn.

Hur ska ni göra för att öka skolornas medverkan och vilja till att fullfölja hälsoarbetet?
– Dels arbetar vi med att förenkla texterna i portalen, göra dem mer konkreta och att de för varje hälsoområde ska vara lika. Vi är en grupp som regelbundet håller workshops om hur vi ska få igång skolorna, och inte minst förskolorna som har ännu lägre deltagande än skolorna. Faktum är att vi ska träffas idag och lägga upp en strategi för hur vi nu går vidare.

Fakta Elevhälsoportalen

Elevhalsoportalen.se lanserades våren 2016 och är en digital plattform som ger skolor och förskolor tillgång till evidensbaserade digitala verktyg och material för att arbeta med elevernas/barnens hälsa på ett strukturellt plan. Portalen är uppdelad är uppdelad åtta olika hälsoområden: Övergripande hälsoarbete, mat, allergi, buller, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, tobaksrök och alkohol. Att skapa ett konto i portalen är gratis. Portalen drivs och utvecklas av CAMM, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning. (CHIS).

Källa: CAMM

Text Louise Cederlöf Foto Dreamstime