Positiva resultat för astmabehandling med ny antikropp

På marknaden finns i dag tre biologiska läkemedel, så kallade monoklonala antikroppar, för behandling vid svår astma. Nu har ännu en antikropp visat bra resultat. Det framgår av två studier som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine.

Den nya antikroppen har fått namnet dupilumab och förhoppningar finns att den ska komma att utöka behandlingsarsenalen.
Dupilumab är en monoklonal antikropp som förhindrar att två speciella interleukiner – IL4 och IL13 – aktiverar immunsystemet. Interleukiner är signalämnen, en slags kemiska budbärare, som produceras vid immunisering eller inflammation. När dupilumab blockerar signalvägen blir följden att inflammationen i luftrören hämmas.

Bättre lungfunktion

Dupilumab finns redan på marknaden för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (eksem). Nu studeras alltså om den även kan användas vid behandling av svår astma.
I den ena av de två nu aktuella studierna ingick cirka 2 000 patienter med medelsvår till svår astma. Ingen av patienterna hade svarat bra på tidigare astmabehandling. Patienterna fick substansen som injektion varannan vecka.
Efter ett år kunde forskare konstatera att patienterna i kontrollgruppen, som fick verkningslös medicin, placebo, hade dubbelt så många svåra försämringsperioder som patienterna i behandlingsgruppen. Patienterna i behandlingsgruppen hade även bättre lungfunktion och astmakontroll.

Minskade doser

Den andra studien omfattade cirka 200 patienter. Här undersökte forskarna om dupilumab kunde ersätta underhållsbehandling med inhalationssteroider. Efter 24 veckor gjordes en uppföljning som visade att patienterna i behandlingsgruppen kunde minska på steroiddoserna med 70 procent.
De båda studierna är sponsrade av läkemedelsföretaget Sanofi och bioteknikföretaget Regeneron Pharmaceuticals.

Text Barbro Falk