Nya regler för vårdklagomål

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Nu ska klagomål i första hand ställas till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.
Patienter och närstående kan även få hjälp av Patientnämnden som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnderna utreder inte klagomål, men kan vara en länk mellan patienten och vården.
Inspektionen vår vård och omsorg, IVO, kommer från och med den 1 januari 2018 inte att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, till exempel om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.
Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats. Information till patienter och närstående finns också på 1177.se.

Text Lena Granström