Motstridiga resultat om Omega 3

Kan Omega 3 minska förekomsten av allergier hos barn? Studier från Allergicentrum i Linköping indikerar att så är fallet och under nästa år slutförs ännu en studie som forskarna hoppas kommer att stärka tesen ytterligare. Men samtidigt finns det forskning som visar på motsatsen – att Omega 3 ökar risken för allergier.

”Nu genomför vi en studie där vi försöker hindra allergiutvecklingen hos barn. Kan allergier undvikas? Det vill vi undersöka!” Så står det i Facebook-annonsen från Region Östergötland. Det är Allergicentrum på Universitetssjukhuset i Linköping som söker gravida deltagare där antingen mamman, pappan eller syskon har allergi. Vad är det då som skulle kunna hindra allergiutvecklingen? Jo, de omättade fettsyrorna Omega 3!
– På 70- och 80-talet var amning en känd faktor som skyddade mot allergi, men kring 90-talet började allergierna öka trots en hög amningsfrekvens. Då började vi tänka att det måste vara något i bröstmjölken som har förändrats, som gör att mödrarna inte längre skyddar sina barn, säger Karel Duchen, allergiläkare och ansvarig för den pågående Omega 3-studien.

Låg halt i mjölken

För arton år sedan disputerade han med en studie där han studerade olika komponenter i bröstmjölken hos en kohort, alltså en grupp individer med vissa gemensamma kännetecken, i det här fallet med hög ärftlighet för allergi, och sedan tittade han på förekomsten av allergier hos de ammade barnen. Studien visade att bröstmjölken hos mammor vars barn utvecklade allergi innehöll lägre nivåer av Omega 3-fettsyror. Man såg också att de mammor som själva var allergiska hade lägre Omega 3 i förhållande till Omega 6, en annan grupp omättade fettsyror, och samma sak såg man hos de barn som blev allergiska.
– Vi såg sambandet, men det enda sättet att ta reda på om det inte bara var en slump var att försöka påverka resultatet genom att ge Omega 3 till mammorna redan under graviditeten, säger Karel Duchen.

Tillskott minskade eksem

I den nästföljande studien från 2009 fick gravida kvinnor äta kapslar med totalt 2,5 gram Omega 3, vilket motsvarar en portion lax, från gravidvecka 25. Mammorna fortsatte att äta dosen under amningens tre första månader och sedan följde forskarna barnen under två års tid.
– Den studien visade att vi minskade förekomsten av eksem i kombination med födoämnesallergi från 25 procent till tio procent, alltså nästan med hälften, säger Karel Duchen.
Trots ett positivt resultat behövs mer evidens för att det skulle kunna leda till en rekommendation. Så för sex år sedan startades den pågående studien som Karel Duchen hoppas ska kunna validera det tidigare resultatet.
– Planen är att studien ska avslutas under nästa år, men det har varit svårt att rekrytera kvinnor. En försvårande faktor har varit att kvinnor inte accepterar att få placebo utan vill äta Omega 3 under graviditeten, säger Karel Duchen.
Han syftar på att medvetenheten kring fettsyrornas funktioner ökat i samhället. Enligt Livsmedelsverket är de omättade fettsyrorna Omega 3 och Omega 6 ”nödvändiga för att foster och små barn ska växa och utvecklas normalt.”

Motstridiga resultat

Men 2013 presenterades en gemensam studie från Chalmers, Göteborgs universitet och Umeå universitet som kom fram till raka motsatsen, att Omega 3 ökar risken för allergier hos barn. Forskarna, med professorn och överläkaren Agnes Wold i spetsen, undersökte fettsammansättningen i blodet på nedfrusna navelsträngar från en kohort födda 1996–1997. Navelsträngarna valdes ut bland 13-åringar där en grupp inte var allergisk, en annan grupp hade luftvägsallergi och en tredje grupp hade enbart eksem.
– Studien visade att nyfödda med en hög andel omättat fett, både Omega 3 och Omega 6, i blodet hade större risk att utveckla allergi under sina första 13 år än nyfödda med låg andel omättat fett, säger Agnes Wold.
Hon har varit involverad i flera andra studier där man sett att omättat fett i mammans eller barnets kost kan öka förekomsten av allergier.
– Man ska däremot inte avstå från att äta fisk, tvärtom vet vi att ju tidigare fisk introduceras desto mindre allergi. Fisk kan vara bra mot allergi av andra orsaker än att den innehåller Omega 3. Men att gravida ska äta tillskott och att man berikar barnmat med Omega 3 är inte byggt på studier. Inte heller att kvinnor ska äta omättat fett under graviditeten, något som faktiskt kanske kan leda till allergier, säger hon.

Olika typer av studier

Karel Duchen känner väl till studien med den motsatta slutsatsen, men anser inte att det välter hans resultat. Han menar att metodiken är förklaringen till att de kommit fram till varsin motsats.
– Den studien är en associationsstudie, alltså att de har försökt associera navelsträngsserum till utfall vid tretton års ålder. Det är som vid min första studie där jag tittade på bröstmjölken och sedan på barnen. Det vi har gjort senare är interventionsstudier då vi ger Omega 3 till mammorna för att sedan studera utfallet, det blir en helt annan evidensgrad, säger han.
Agnes Wold håller med om att forskningsmetodiken skiljer sig åt och att en interventionsstudie har ett högre evidensvärde. Men hon ifrågasätter Linköpingsstudiens resultat på grund av att kontrollgruppen fått placebokapslar beståendes av 64 procent Omega 6-fettsyror, som enligt Wold också kan öka risken för allergier. Det gör att kontrollgruppen kanske fått mer allergi än vad en helt obehandlad grupp skulle ha fått.

Vad är rätt?

Agnes Wold menar att om Omega 3 är mindre allergiframkallande än Omega 6 så ser det ut som om Omega 3 skyddar mot allergi. Men hon reagerar också på placebon eftersom forskarna själva uppmärksammat att balansen mellan Omega 3 och Omega 6 är viktig.
– Mängderna Omega 6-fettsyror som finns i placebon är långt under de mängder som vi normalt får i oss i kosten och ökar därför inte det totala intaget nämnvärt, säger Karel Duchen, men tillägger att man till den pågående studien bytt placebo från sojabönsolja till olivolja, som innehåller ännu mindre Omega 6, för att undvika diskussioner.
Vad ska man tro som lekman när forskningen säger så vitt skiljda saker? För tre år sedan presenterade den oberoende organisationen Cochrane en analys baserad på tidigare studier av Omega 3-tillskott under graviditet och amning. Deras slutsats var att det inte fanns något stöd för att Omega 3-tillskott skulle kunna minska risken för allergier.
Men det har ju kommit fler Omega 3-studier efter 2015. Förra året släpptes en annan analys där två forskare, visserligen inte med en oberoende organisation som Cochrane i ryggen, gjort samma sak och tittat på studier kring Omega 3, graviditet och allergier. De kom fram till motsatsen, att det finns stöd för att Omega 3 kan förebygga allergier. Svaret är nog att vi helt enkelt får sitta lugnt i båten och hänga med i forskningens böljor till dess att den landat i en enda slutsats.

Associationsstudie: Utförs i en eller flera populationer och tjänar till att finna markörer som i signifikant grad förekommer tillsammans med en viss egenskap hos individerna i populationen.
Interventionsstudie: En experimentell klinisk studie där studiedeltagarna tilldelas någon typ av behandling, till exempel ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt.
Evidens: vetenskapliga belägg som talar för eller emot en teori eller hypotes.
Placebo: preparat som inte innehåller några verksamma beståndsdelar.

FAKTA/OMEGA 3

Omega 3 är en grupp av fleromättade fettsyror som även kallas essentiella fettsyror, vilket innebär att kroppen inte kan skapa dem själv, utan vi måste få i oss dem via kosten. Moderfettsyran i Omega-3-familjen heter förkortat ALA och är en medellång fettsyra som till viss del kan omvandlas till längre fettsyror i kroppen. De vanligaste långa fettsyrorna förkortas EPA och DHA och det är dem som allergiforskningen tittat på. EPA och DHA finns framför allt i fet fisk som i sin tur har fått i sig dem via alger. I rapsolja och valnötter finns Omega 3 i form av ALA.
Källa: Livsmedelsverket

Text Audrey Erath Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php