Många vill allergimärka kläder

En undersökning som förbundet gjort visar att en tredjedel av Sveriges befolkning känner oro för att kläder kan innehålla gifter eller allergiframkallande ämnen och motsvarande 300 000 personer uppger att de någon gång fått besvär i form av klåda, irritation eller utslag av nyinköpta kläder.

Det bekräftar mina egna intryck från kontakter med medlemmar Många har villrådigt hört av sig till mig och kansliet för att få vägledning inför sina klädköp.

Undersökningen visar att yngre personer, 18-29 år är mest oroliga över att kläderna kan innehålla gifter eller allergiframkallande ämnen. Sju av tio av de yngsta i undersökningen uppger att de känner oro för det. Med stigande ålder minskar andelen något. Det är tråkigt att de unga känner oro men jag tolkar det som att unga människor idag är medvetna om de faror som finns och att de ställer högre krav som konsumenter. Det ger oss hopp i vårt arbete för en mera utvecklad konsumentinformation vad gäller kläder och textilier.

I dag finns en mängd olika miljömärkningar av textilier, men ingen av dem omfattar hälsoaspekter som exempelvis allergi eller överkänslighet. En tanke som vi framfört är att utöka någon av dessa miljömärkningar till att omfatta även de aspekter som våra grupper ä särskilt intresserade av. Just nu genomför vi en förstudie där vi undersöker vilket intresse det finns in om klädbranschen och bland konsumenter för en sådan märkning.

Oavsett vad branschen anser om detta får de säkert räkna med att konsumenternas krav på information om vad kläder innehåller kommer att växa. Vi kommer att fortsätta att aktivt för en förbättrad konsumentinformation.

Text Ingalill Bjöörn