Lovande läkemedel för hosta och överkänslighet

Eva Millqvist, forskare och allergolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av de främsta experterna på doft- och kemikalieöverkänslighet i luftvägarna. Nu leder hon en unik studie där patienter med kronisk hosta behandlas med ett nytt läkemedel baserat på koncentrat av chiliextrakt.

Förhoppningen är stor att ett nytt läkemedel mot kronisk hosta ska kunna lanseras inom några få år.
– Förutsättningen är förstås att vi snarast möjligt kan återuppta vår studie, som vi tillfälligt har fått pausa på grund av den pågående pandemin, och att vi får de goda resultat som vi hoppas på, säger Eva Millqvist.
Överkänslighet i luftvägarna, som inte beror på allergi, är för många ett omfattande problem som ökar med ålder. Bland tonåringar är det cirka en procent som drabbas, jämfört med cirka sex procent hos den vuxna befolkningen. Värst drabbade är kvinnor. En hypotes är att det sensoriska nervsystemet kan vara känsligare hos kvinnor, menar Eva Millqvist.

Lovande pilotstudie

Länge har forskare famlat i mörkret när det gäller att förstå och förklara varför vissa människor reagerar så starkt på vissa ämnen och kemikalier som parfymer, tvättmedel, doftljud, spolarvätska, avgaser och rengöringsmedel.
– Trots att problemen är omfattande, har det satsats marginella belopp på forskning och det har länge saknats effektiv behandling. Vi vet dock från den pilotstudie som vi gjorde 2015 att det går att behandla kronisk hosta och luftvägssymtom med capsaicin, ett ämne som finns i chilipeppar.
Under flera år har man inom sjukvården använt ett capsaicintest (capsaicin att andas in) för att ställa diagnos vid doft- och kemikalieöverkänslighet. Under arbetet med att utveckla testet, upptäckte Eva Millqvists forskargrupp oväntat att capsaicin även skulle kunna användas i behandlingssyfte.
– Vid upprepade tillfällen berättade patienter att deras hosta och luftvägssymtom förbättrades när de lade om kosten och började äta rikliga mängder med chilipeppar. Vi fick då idén att göra en pilotstudie där capsaicin gavs i kapslar under kontrollerade former.
Pilotstudien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Medicine, visade att behandling med koncentrerad capsaicin i kapsel, minskade retbarheten och besvären av hosta hos patienter med överkänslighet i luftvägarna, så kallad sensorisk hyperreaktivitet, SHR.
– Efter det har vi gått vidare med en klinisk läkemedelsstudie som ska omfatta totalt 60 patienter. Det var ett jättearbete innan vi var färdiga med utvecklingen av själva läkemedlet och alla ansökningar till olika myndigheter. På våren 2019 kunde vi äntligen starta studien och har nu kommit halvvägs. Så snart det är möjligt planerar vi att återuppta arbetet och om allt går väl hoppas vi kunna presentera de första resultaten under nästa år, säger Eva Millqvist.

Behandling med chiliextrakt

I den pågående läkemedelsstudien inkluderas individer med kronisk oförklarad hosta som har överretbara luftvägar för dofter och kemikalier.
– Det finns starka samband mellan kronisk hosta och doftöverkänslighet, även om vissa endast har en överkänslighet med näs- och ögonbesvär medan vissa med kronisk hosta inte alls är känsliga för dofter. Men majoriteten av våra patienter har problem med både överkänslighet och hosta.
Hypotesen i studien är att man genom behandling med kapslar som innehåller capsaicin från chiliextrakt, ska nedreglera capsaicinreceptorerna i luftvägarna, och därmed hämma de reflexer som ger upphov till hosta och överkänslighet.
– Det finns neuropeptider eller signalsubstanser i dessa receptorer som är redo att dra igång kraftfulla reaktioner. Men genom att behandla med capsaicin och tömma depåerna av signalsubstanser, kan receptorerna inte svara när de utsätts för stimuli och retningar.
Eva Millqvist får så gott som dagligen mejl från patienter som undrar vad de själva kan göra för att dämpa sina besvär: går det att via kosten och ett högt intag av chilipeppar nedreglera sina symtom?
– Det finns patienter som skivar chilipeppar på smörgåsen och äter stora mängder varje dag, men det krävs träning för att klara så stark hetta från chilipeppar. Jag tror tyvärr inte att det är möjligt för de flesta att äta sig besvärsfria med hjälp av kosten. De kapslar vi utvecklat är framtagna med standardiserade metoder och innehåller certifierade produkter som är odlade utan gifter.

Samarbetar med andra

Studien, som är randomiserad och dubbelblind, är en akademisk studie utvecklad av forskare vid Göteborgs universitet och finansieras via statliga och regionala utvecklingsmedel, samt anslag från en rad olika fonder, bland annat Vinnova, Hjärt-Lungfonden, Cancer och Allergifonden och Astma- och Allergiförbundet.
– Vi har också ett stort samarbete med RISE i Södertälje som tittar på läkemedelsstabilitet och hållbarhet. Vi samarbetar även med Chalmers som hjälper till med att mäta nivåer av capsaicin i blodet, före och efter behandling. Vi har även samarbete med engelska forskare, bland annat för att analysera ”hostregistrering”, hosta som spelas in vid upprepade tillfällen under studien.

Långtidscovid och kronisk hosta/SHR

En spännande forskningsfråga som Eva Millqvist gärna skulle vilja undersöka närmare, är om det finns beröringspunkter mellan kronisk hosta samt SHR och de långtidssymtom som uppkommer efter en covid-19-infektion.
– Symtom med utdragen hosta samt förlorat lukt- och smaksinne kan mycket väl ha en koppling till de sjukdomar vi studerar i vår forskning.
I februari deltog Eva Millqvist i ett digitalt symposium då en kollega från Korea föreläste om hosta och långtidscovid. I en grupp på 384 patienter med långtidscovid hade 34 procent kvarstående problem med hosta.
– Jag kan mycket väl tänka mig att det är liknande sjukdomsmekanismer för hosta vid långtidscovid som vid annan kronisk hosta och SHR. Det vore naturligtvis väldigt intressant att på sikt inkludera patienter med långtidscovid i vår forskning och testa dem med capsaicin. Kanske har dessa patienter en doftöverkänslighet i botten som kan förklara symtomen.
Förhoppningen är nu att läkemedelsstudien ska kunna återupptas under våren och att studien ska kunna avslutas under 2022. Därefter ska resultaten analyseras och sammanställas.
– Jag hoppas förstås att vi får goda resultat och att ett effektivt läkemedel kan lanseras inom några få år. Det här är en naturprodukt utan några kända biverkningar. Det vore fantastiskt om människor som i dag lider av kronisk hosta och överkänslighet kan få en effektiv behandling, säger Eva Millqvist.

Text Eva Nordin Foto Johan Wingborg

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php