Lotorpsmetoden tränar andningsmusklerna

Lotorpsmetoden innebär andningsövningar i kombination med massage av de bröstkorgsmuskler som deltar i andningen. Olle Löwhagen, allergolog och professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har gjort en första utvärdering av metoden på patienter med astma. Studien visade en förbättring av astmasymtom och en ökad rörlighet i bröstkorgen.

En teori är att det vid kroniska sjukdomar med påverkan på andningen kan uppstå en ”låsning” i bröstkorgen, vilket i sin tur leder till andningsbesvär. Personer med dessa problem har ofta smärta i bröstet med tryckömma punkter, det gäller framför allt dem som är överkänsliga för dofter. Smärtan har med bröstkorgens funktion att göra, det uppstår sannolikt kramper och spänningar.
–– Att det är möjligt att massera andningsmuskulaturen lika väl som andra muskler i kroppen låter logiskt, säger Olle Löwhagen.
Han fick kontakt med Janne Karlsson, massören som uppfunnit metoden, efter ett tips från Astma- och Allergiförbundet och tog kontakt.
–– Janne visade mig hur han gjorde och jag blev genast intresserad. Nya upptäckter sker ofta av en tillfällighet och många av sjukvårdens metoder har kommit genom influenser utifrån. Min ambition var att göra en kontrollerad studie av den nya metoden. Jag anser att sjukvården bör intressera sig mer för de muskler som driver andningen, själva ”andningsmotorn”, inte bara det som sker inne i lungorna.

Mätte bröstkorg och lungfunktion

Den ena gruppen patienter fick behandlingar enligt Lotorpsmetoden, tre gånger med tre veckors intervall, en timme per gång. Frågan var vad metoden skulle jämföras med. Olle Löwhagen valde att jämföra med en grupp patienter som fick genomföra en form av motionsgymnastik rekommenderad av Socialstyrelsen. Det var också svårt att veta vad man skulle mäta för att utvärdera resultaten.
–– Vi valde att mäta bröstkorgsutvidgningen i centimeter, hur mycket man kan vidga bröstkorgen från maximal inandning till maximal utandning.
Dessutom mättes lungfunktion samt symtom i vila och vid ansträngning. Studien visade att den nya metoden, i jämförelse med motionsgruppen, hade klart bättre effekt på rörligheten i bröstkorgen och att andningsbesvären minskade. Däremot noterades ingen förbättring av lungfunktionen.
Nya behandlingsmetoder som upptäcks utanför den offentliga sjukvården kan ha svårt att bli accepterade, trots att många av yrkesgrupperna har lång erfarenhet av alternativa eller kompletterande metoder. Men det behövs säkerställd diagnos och kontrollerade studier för att nya metoder ska få vetenskaplig tyngd.
Personer med astma eller astmaliknande besvär kan sannolikt få någon form av rubbning i sin andningsmotorik eller en låsning av andningsmuskulaturen. Detta kan kanske också ske vid andra kroniska tillstånd som påverkar andningen och andningsfunktionen.

Komplement till mediciner

När det gäller doftöverkänslighet är det olika ämnen som får de känsliga slemhinnorna att reagera, och detta kan påverka andningen så att bröstkorgen ”går i lås”.
–– Själva känsligheten påverkas nog inte av Lotorpsmetoden, men den kan minska andningssymtomen.
På samma sätt kan metoden sannolikt hjälpa personer med hosta, KOL, ansträngningsutlöst astma och astmaliknande tillstånd. Det är inte själva sjukdomen i luftvägarna som påverkas, men andningen kan bli mindre påverkad genom att andningsmuskulaturen, själva motorn i andningen, fungerar bättre.
Massagen ger snabbt effekter och en del personer känner positiv effekt efter bara en behandling. För att använda Lotorpsmetoden ska man vara utbildad massör och ha licens som visar att man genomgått den specialutbildning som krävs.
–– Lotorpsmetoden är ett komplement till mediciner, säger Olle Löwhagen. En svårighet idag är att hitta ”rätt” patient, alltså patienter som har andningsproblem av det slag som kan lindras med denna metod.

Text Annika Granstedt