Havandeskaps-
förgiftning ökar barnets risk för astma

Havandeskapsförgiftning under graviditeten, preeklampsi, ökar risken för att barnet ska drabbas av astma, allergi och eksem. Det visar ny dansk forskning från Köpenhamns universitet. Risken ökar om mamman varit sjuk i mer än 14 dagar.

I den aktuella studien kartlades förekomsten av astma, allergier och eksem hos drygt 400 barn från den kallade COPSAC-kohorten. Därefter undersökte forskarna vilka mödrar som haft havandeskapsförgiftning under graviditeten. Forskarna kunde då konstatera att barn till mödrar med havandskapsförgiftning oftare hade:

  • •    Pågående astmabehandling.
    •    Påverkad lungfunktion vid sju års ålder.
    •    Förhöjd risk att utveckla allergi i barndomen.

Tydlig koppling

I ett andra steg ville forskarna ta reda på om längden på havandeskapsförgiftningen hade någon betydelse. För att få svar på denna fråga sammanställdes data från det danska nationella patientregistret. Denna del av studien inkluderade 1,7 miljoner barn från tidsperioden 1977–2012.
Också här kunde forskarna se en tydlig koppling mellan havandeskapsförgiftning hos modern och risk för astma, allergi och eksem hos barnet. Man såg även att risken ökade ju längre tid mamman varit sjuk. Störst var den om havandeskapsförgiftningen pågått i mer än 14 dagar.

Ny kunskap

Enligt forskarna är resultaten från studien uppseendeväckande. Det handlar om en mycket klar korrelation som man inte visste om tidigare, menar de. Resultaten stärker forskarnas hypotes att en rad kroniska sjukdomar börjar mycket tidigt i livet, redan innan barnet är fött.
Forskarna upptäckte också att kvinnor med astma är mer benägna att drabbas av havandeskapsförgiftning under graviditeten.
Resultaten har publicerats i The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Text Barbro Falk Foto Colourbox