Här får du bäst allergivård

Lider du av astma, allergi eller atopiska eksem? Då avgörs dina förutsättningar för att få vård till stor del av var du bor. Det visar en enkätundersökning som Allergia gjort bland landets regioner. I Skåne, Halland, Kalmar och Stockholm är tillgången till specialister och behandling med allergivaccination högre än snittet.

Astma och allergier är ett av våra största folkhälsoproblem. Ungefär 30 procent av oss svenskar beräknas ha någon form av allergi och studier har visat att cirka 8–10 procent av alla barn i skolåldern har astma. Även förekomsten av atopiska eksem har ökat kraftigt de senaste 40–50 åren.

Hög ålder

Samtidigt tyder mycket på att tillgången till bra allergivård är på väg att minska kraftigt. Många har nog hört om den stora bristen på allergologer i landet – en brist som kommer att växa ytterligare med kommande pensionsavgångar.
Medelåldern bland de praktiserande specialisterna i allergologi är hög och en hel del arbetar trots att de redan uppnått pensionsåldern. När Svenska föreningen för allergologi (SFFA) förra året gjorde en nationell enkätundersökning bland 54 allergologer visade det sig att 29 läkare var över 61 år och bara 13 läkare var under 51 år.
Den kommande generationsväxlingen gör att det finns en stor oro för framtiden i många regioner, där väntetiderna för att få träffa specialist redan är långa.

Enkätundersökning

För att få veta mer om läget i allergivården har Allergia genomfört en enkätundersökning bland landets 21 regioner. Regionerna har fått svara på frågor om tillgången på allergispecialister för vuxna, barn- och ungdomsallergologer och specialister i dermatologi (hudläkare). Undersökningen har kompletterats med uppgifter från läkemedelsföretaget ALK Nordic om antal patienter som behandlats med allergivaccinationer i form av injektioner eller tabletter förra året.

Ojämnt fördelat

Resultatet visar på stora skillnader mellan olika regioner. De regioner som ligger över snittet både när det gäller antal allergologer och dermatologer samt antal invånare som fått behandling med allergivaccination – och där även tillgången på allergivård i vissa fall tycks vara bättre än på andra platser – är Skåne, Halland och Stockholm. Men även Östergötland, Kalmar och Västra Götaland hamnar bland de bättre regionerna, enligt Allergias enkät.

Skåne sticker ut

I Region Skåne finns det till exempel 1,3 allergologer per 100 000 invånare, enligt uppgift från regionen. Det kan jämföras med 0,2 allergologer per 100 000 invånare i Gävleborg och 0,3 allergologer i Uppsala och Västernorrland. Skåne har även fler dermatologer än genomsnittet i landet och betydligt fler patienter än snittet fick allergivaccinationer förra året.
Här finns också ett 60-tal vårdcentraler med särskild kompetens inom astma, allergi och lungsjukdomen KOL. Skåne är tillsammans med Stockholm och Värmland de enda regionerna i landet som har särskilda certifierade astma- och KOL-mottagningar i primärvården. Ett par regioner – Västerbotten och Dalarna – uppger sig dock vara på god väg att certifiera vårdcentraler i regionen.

Eldsjälar

Hur kommer det sig då att till exempel Skåne utmärker sig när det gäller allergivård?
Benita Björk är astma-, allergi- och KOL-sjuksköterska i Skåne-regionen. Hon menar att det funnits ett långvarigt engagemang bland regionens läkare och övrig sjukvårdspersonal, som bland annat resulterat i ett särskilt kunskapscentrum för frågorna, KAAK.
– Det är eldsjälar som drivit kunskapscentrumet, som blivit en etablerad plattform för kunniga personer inom allergiområdet. När det finns mycket kunskap och forskning samlad på en plats på det här sättet blir det också roligare och mer utvecklande att arbeta – något som säkert lockar till sig personal. Samtidigt närmar sig många av våra allergologer pensionsåldern, så även vi har ett stort rekryteringsbehov framöver, säger hon.

 

Kommentar till enkätsvaren

I de län där antalet barn understiger 100 000 har siffrorna i tabellen räknats om för att få fram en jämförelsesiffra per 100 000 barn. Eftersom undersökningen baseras på regionernas egna enkätsvar kan det finnas en viss osäkerhet i svaren. Till exempel har regionerna inte alltid känt till om samtliga allergologer arbetar 100 procent med just allergifrågor.

Kommentar till poängsättningen

Poäng har beräknats enligt principen en poäng per enkätfråga, där regionen ligger på eller över medianen för samtliga regioner. Observera att rankningen baseras på en inbördes jämförelse. Eftersom det råder generell brist på till exempel allergologer har alltså även många av de regioner som ligger över genomsnittet brist på specialistläkare.

 

Text Zandra Zernell

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php