Handdisk bättre än maskindisk?

En ny svensk studie visar att i familjer där man diskar för hand är allergiförekomsten lägre än där man använder diskmaskin. Ytterligare lägre allergiförekomst ses om barnen också serveras fermenterade livsmedel eller om familjen köper mat direkt från bondgårdar.

Minskad bakteriell exponering under framför allt späd- och småbarnsåren anses av många vara en viktig förklaring till att allergierna har ökat. Detta brukar sammanfattas som hygienhypotesen. Hypotesen har stöd från flera studier, där till exempel minskad variation av tarmfloran hos spädbarn är kopplad till ökad förekomst av eksem. Frågan är därför om ökad bakteriell exponering leder till minskad risk för allergi.
I den aktuella studien tillfrågades familjerna hur de brukar diska. Andra studier har visat att diskning för hand är mindre effektiv än maskindiskning, vilket ökar risken för att bakterier finns kvar på porslin och bestick. Hypotesen var således att testa om diskning för hand var associerat med lägre allergiförekomst hos barnen.
Enkätstudien omfattade svar rörande 1 029 barn från Mölndal och Kiruna i åldrarna 7–8 år.
Fynden belyser en viktig fråga i det allergiförebyggande arbetet, nämligen om det finns en eller flera vardagssituationer som är förknippade med lägre risk för allergi, situationer som innebär ökad bakteriell exponering och minskad allergiförekomst utan att för den skull orsaka sjukdom. Ytterligare studier är dock nödvändiga innan det finns tillräcklig kunskap för att påvisa ett eventuellt orsak–verkan-samband och ge råd i frågan, påpekar forskarna.

Foto Colourbox