Förskola kan minska risk för astma och allergi

Barn som går på förskola har en lägre risk att utveckla astma och allergier i framtiden – men den minskade risken gäller endast för barn som inte har äldre syskon. Det framgår av en ny svensk studie.

Studien har genomförts vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i samarbete med forskare vid Uppsala universitet.
IFAU är ett statligt forskningsinstitut vars uppdrag är att utvärdera arbetsmarknadspolitiska insatser, liksom olika nationella reformer. Syftet med studien var att undersöka hur rätten till förskola påverkar hälsan hos barn till arbetslösa föräldrar.

Statistik från 150 kommuner

Bakgrunden är att det 2001 infördes en förskolereform i Sverige som innebar att också arbetslösas barn fick rätt till förskola – något som kommunerna själva fick bestämma tidigare.
Denna reform gjorde det möjligt för forskarna att jämföra utvecklingen några år före och efter 2001 i 150 kommuner. I jämförelsen tittade man på statistik från olika register. Bland annat studerades sjukhusinläggningar och läkemedelsförskrivningar vid olika tidpunkter.

5–6 procents lägre risk

Resultaten visar att tillgång till förskola påverkade hälsan på olika sätt. För 4–5-åringarna ökade risken att behöva sjukhusvård för infektioner något, främst under det första året. Någon sådan riskökning sågs dock inte för 2–3-åringarna. På längre sikt, i åldern 10–11 år, fanns inte några tecken på att barnen behövde mer sjukhusvård eller mer antibiotika, jämfört med barn som inte haft tillgång till förskola.
Däremot kunde forskarna se att förskrivningen av läkemedel för andnings- och luftvägsrelaterade besvär, däribland astma- och allergimedicin, var 5–6 procent lägre bland barn som haft tillgång till förskola. Detta samband gällde dock enbart för barn som inte hade äldre syskon.

Ökad exponering

Forskarnas förklaring är att immunförsvaret stimuleras av den ökade exponeringen av mikroorganismer på förskolan – något som minskar risken att utveckla allergi och astma enligt den så kallade hygienprincipen. Barn med äldre syskon exponeras däremot automatiskt för en rikare flora av mikroorganismer, oavsett om man går i förskolan eller inte.
Rapportens titel är ”Hur påverkas tillgång till förskola hälsan för arbetslösas barn?”. Hela rapporten går att läsa på IFAU:s webbplats, www.ifau.se

Fotnot: Eftersom forskarna inte vet exakt vilka barn som faktiskt började på förskola använder de uttrycket ”tillgång till förskola”.

Text Barbro Falk Foto Colourbox