Flamskydd ökar risken för kvalsterallergi

Flamskyddsmedel från datorer, textilier och plaster kan på olika sätt spridas till vår innemiljö. Flera av dessa ämnen har visat sig vara skadliga.

Svenska Miljöinstitutet IVL har deltagit i ett EU-program som har studerat hur, och i vilken omfattning, flamskyddsmedel som används i vanliga konsumentprodukter och byggmaterial tas upp i människan och i vilken mån sådan exponering leder till hälsorisker.
Många konsumentprodukter behandlas med flamskyddsmedel för att bli mer brandsäkra, framför allt plaster och textilier. Medlen kan läcka ut under tillverkningsprocessen men också när de används eller skrotas. Prover visar att koncentrationerna av flamskyddsmedel i luft och mark ökar ju närmare centrum i en stad man kommer.
Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha och undersökt om de kan ge upphov till allergiska eller astmatiska besvär. Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster.
Studierna visar även att det finns en risk att flamskyddsmedel har effekter på cellnivå men att de halter som generellt förekommer i damm är för låga för att ge någon påverkan. Forskarna kunde inte heller hitta något samband mellan exponering av flamskyddsmedel och astma bland de individer som deltog i studien.