De allra flesta allergiker kan vaccinera sig mot covid-19

Vad är Läkemedelsverkets rekommendation angående covid-19-vaccination och allergi? Är det några som rekommenderas att avstå från vaccination på grund av allergi och i så fall vilka?

– Det finns en avrådan från vaccination om någon är överkänslig mot aktiv substans eller innehållsämnen i vaccinet. Förutom det är det ingen grupp som avråds från vaccination med de två nu godkända vaccinen mot covid-19, säger Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Ovanlig allergi mot vanligt ämne

Både Pfizer/Biontechs och Modernas vaccin mot covid-19 innehåller ämnet polyetylenglykol, PEG. Rapporterade fall och vetenskapliga studier visar att PEG är en känd orsak till allergi, dock mycket ovanlig.

– PEG kan utlösa olika systemiska allergiska reaktioner från milda till livshotande, säger Sabina Rak, pensionerad professor och överläkare vid Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, samt ledamot i Astma- och Allergiförbundets Granskningsråd.

– PEGs, eller makrogeler som det heter, är väldigt brett använda i farmaceutisk industri till exempel för att binda innehållet i tabletter och tablettbeläggningar, i olika intravenösa vätskor, i stolpiller och smörjmedel. Det kan också finnas i sårförband, kosmetika, krämer och mjukgörare vid eksem.

– PEG finns dessutom i hushållsprodukter, till exempel tvättmedel, samt i födoämnen som konserveringsmedel. Till och med preparat som används för att behandla anafylaxi kan innehålla PEG i olika mängder.

Svårt att testa

– Testning för allergi mot PEG är inte ofarlig och bör endast göras på specialistklinik. Tester som görs är pricktest, intradermal test (injicering av det sensibliserande ämnet) och provokation.

Det är oklart om det finns någon klinik i Sverige som utför tester av PEG-allergi.

Några fall av allvarliga allergireaktioner efter covid-19-vaccination har rapporterats från Storbritannien och USA. Det har inte rapporterats vad de reagerat på, men i de brittiska fallen finns misstanke om PEG och utredning pågår.

Försiktighetsåtgärder vidtas

Storbritannien har valt att avråda personer med svår allergi mot födoämnen och läkemedel från att vaccinera sig medan man i USA, liksom i Sverige, endast avråder dem med konstaterad allergi mot något av ämnena i vaccinet. De amerikanska riktlinjerna är att personer med tidigare allvarliga allergiska reaktioner mot andra allergen ska observeras 30 minuter efter vaccinationen. Möjlighet till akuta medicinska insatser ska finnas på plats.

Text Lena Granström Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php