Brister i skolornas allergikunskap

I en skolklass med 30 barn finns det i dag i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesallergi.
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en undersökning om vilka problemen är när det gäller astma och allergi i skolan.

Rapporten visar att det är få skolor och förskolor som arbetar systematiskt med att förebygga en dålig skolmiljö för barn med astma och allergi. Till exempel är det bara en liten andel som genomför allergironder.
Den visar också att många lokaler inte uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller ventilation, fuktskador och städning och att det finns brister i rutinerna för att servera anpassad kost. Den samlade bilden är att det behövs mer kunskap om allergi hos såväl rektorer och förskolechefer som hos lärare, förskollärare och fastighetsskötare.

Nationell strategi

– Hur förskolor och skolor möter behoven hos den växande gruppen med allergi är centralt, eftersom barn tillbringar så mycket tid där, säger Greta Smedje, som varit Socialstyrelsens utredare.
– Dålig inomhusmiljö och misstag när det gäller maten kan leda till att barnen presterar sämre, mår sämre och får mer sjukfrånvaro.
Förslaget för att komma till rätta med problemen är att regeringen ger en myndighet i uppdrag att ta fram en nationell strategi för allergisjukdomarna som omfattar både förebyggande insatser och behandling. Att få till stånd en sådan strategi är något som Astma- och Allergiförbundet arbetat aktivt för i många år.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php