Inför riksdagsvalet: Hur vill partierna förbättra skolmiljön?

Allergia har frågat samtliga riksdagspartier hur de vill förebygga dålig inomhusmiljö i skolan. Vi har också bett dem ta ställning till Astma- och Allergiförbundets förslag om att införa en klassrumspeng.

Klassrumspeng är namnet på Astma- och Allergiförbundets valfråga och förslag till lösning på problemen med dålig inomhusmiljö i skolan. Klassrumspeng innebär ett statligt investerings/stimulansstöd för att upprusta skolbyggnaderna. Kommunerna står för merparten av kostnaderna men kan med hjälp av stödet stimuleras att tidigarelägga renoveringar av skolbyggnader med dålig inomhusmiljö.
En Sifoundersökning som nyligen gjorts på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet visar att 82 procent av befolkningen tycket att ett sådant statligt investeringsstöd behövs.

Frågor:

1. Vad tycker ni om Astma och Allergiförbundets valfråga ”Klassrumspeng”?
2. Hur vill ni förebygga dålig inomhusmiljö i skolan?

Miljöpartiet

1.
Det är en bra valfråga. Arbetsmiljön i skolan är mycket angelägen. Många skollokaler är gamla, elevgrupperna är större nu än vad som avsågs när skolorna byggdes och mycket behöver göras på många håll för att få en inomhusmiljö som är både hälsosam, energieffektiv och fungerar med dagens pedagogiska metoder. Energimyndigheten och Boverket har tidigare kommit fram till att tre av fyra skolor har så dålig luft att den är ett hälsoproblem för skolpersonal och elever, men det handlar ofta om stora investeringar för små kommuner.

2.
Miljöpartiet har föreslagit ett skol-ROT där delar av dagens ROT-avdrag riktas till skolor. Det är självklart att elever och lärare ska ha en modern arbetsplats som är tillgänglig och där luft och inomhusklimat är bra. Skol-ROT är tänkt att fungera som så att skolor och förskolor som genom renovering minskar sin energianvändning med 30 procent, får halva arbets- och materialkostnaden tillbaka. Samtidigt kan bullernivåer minskas och luftkvalitet förbättras. Det leder till friska barn och en bättre skola!

Kristdemokraterna

1.
Vi driver inte förslaget om att införa en statlig klassrumspeng.

2.
Den fysiska miljön är viktig för att upprätthålla respekten för skolan som institution, det arbete som elever och lärare utför där och för elevers och lärares hälsa. Det är rimligt att ställa samma krav på skolmiljön som på arbetsmiljön på andra arbetsplatser. Tyvärr har inte alla kommuner klarat av att prioritera skolan som arbetsplats och lokalerna har på sina håll förfallit bortom rimlig gräns. Kristdemokraterna vill att varje kommun ska genomföra en inventering av den fysiska skolmiljön i samtliga skolor i kommunen.

Vänsterpartiet

1.
Ett bra förslag! Vänsterpartiet har ett förslag som liknar det om Klassrumspeng, men som har ett ännu bredare perspektiv. Vi vill införa ett särskilt stöd till upprustning av välfärdslokaler. Stödet är riktat till att påbörja och tidigarelägga underhåll och investeringar i välfärdslokaler som skolor, förskolor eller äldreboenden i kommunal eller landstingsägd regi, med krav på minskad energiförbrukning.

2.
Förutom förslaget om upprustning av välfärdslokaler vill vi också stärka elevskyddsombudens roll så att de mer liknar de skyddsombud som annars finns i arbetslivet.

Moderaterna

1.
Självklart ska elever och lärare verka i en god miljö. Regelverk och granskningar fyller en viktig funktion för att så sker. En bra inomhusmiljö är en viktig förutsättning för god hälsa bland eleverna och för ett bra inlärningsklimat. Astma och Allergiförbundet har ett intressant förslag, som samtidigt tydliggör att ansvaret för skolan ligger hos kommunen.

2.
För Nya Moderaterna är en lugn och trygg studiemiljö avgörande för att alla elever ska ges förutsättningar att klara skolan. För oss är det självklart att ingen elev ska behöva acceptera en dålig inomhusmiljö. Vi menar att alla huvudmän ska följa skollagen och vi tar ett särskilt ansvar att uppmana kommuner som leds av Nya Moderaterna att ta sitt fulla ansvar för att kraven ska mötas. År 2008 inrättade Nya Moderaterna och Alliansen Skolinspektionen som just granskar om skolan skapat en god miljö för lärande och utveckling i sin tillsyn.

Under hösten 2013 inledde Arbetsmiljöverket en flerårig nationell tillsynsinsats riktad till skolan. Målet är att alla skolhuvudmän och även skolor, arbetstagare och elever på något sätt ska beröras av insatsen. Vi följer noggrant myndighetens arbete. Vi förväntar oss att alla huvudmän följer arbetsmiljölagen. I skollagen finns även bestämmelser som ställer krav på elevernas utbildningsmiljö. Det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Vidare ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I läroplanen för grundskolan anges också att skolan ska sträva efter att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.

Socialdemokraterna

1.
Det är en viktig fråga att uppmärksamma och förslaget är inte helt olikt det förslag om skol-ROT som vi drev tillsammans med MP och V i valet 2010. Vi anser, precis som då, att alla barn har rätt till en god skolmiljö och att de stora renoveringsbehoven behöver åtgärdas. Satsningar på att tidigarelägga renoveringar skulle ge positiva effekter på arbetsmiljö och energianvändning i skolor. Inte minst viktigt är att det också innebär en chans att skapa nya jobbtillfällen inom till exempel byggbranschen.

2.
Elever och personal har rätt till en god arbetsmiljö. En viktig del i vår skolpolitik är att minska storleken på klasserna. Barns hälsa och lärande påverkas negativt av för små lokaler och bristande ventilation och städning. Dålig ventilation som inte är anpassad efter storleken på klasserna ökar sjukfrånvaron, gör både elever och personal trötta och ökar frekvensen av astmasymtom. Viktigt är också att friskoleföretag inte ska kunna göra vinst genom att dra ner på kvalitetsaspekter, som till exempel städning.

Vi menar att människor måste trivas och utvecklas på sin arbetsplats. Tyvärr ser vi en utveckling i skolan där anmälningarna om miljön ökat kraftigt sedan 2007. Vi ser det i arbetslivet i stort där till exempel arbetsplatsolyckor ökar. Ändå har mer än var fjärde arbetsmiljöinspektör försvunnit och stödet till företagshälsovården minskat drastiskt. Socialdemokraterna vill bryta den trenden och investera i arbetsmiljöinspektioner och företagshälsovård med fokus på det moderna arbetslivet, väl underbyggt av forskning.

Centerpartiet

1.
Det finns stora inomhusproblem i många skolor och det är viktigt att man gör något åt det. Kommunerna som ansvarar för skolan måste prioritera skolmiljön högt. Att ge statliga bidrag till de kommuner som har misskött sina skolor är tveksamt, för det finns ett antal kommuner som faktiskt har fina inomhusmiljöer i sina skolor.

2.
Vi anser att det är viktigare att få till stånd öppna jämförelser och hitta bra sätt att jämföra vilka kommuner som har misskött sina skolor. Då kan man som förälder gå in och titta hur det ser ut i de olika skolorna, man kan se direkt vilka skolor som är dåliga och vilka som är bra. Vid sådana jämförelser är det också viktigt att man redovisar det riktvärde som är lämpligt att sträva efter.

Sverigedemokraterna

1.
Vi tycker att förslaget är alldeles utmärkt. Vi har lagt ett eget, ännu bättre förslag för att förbättra inomhusmiljön, men principerna är desamma som ”Klassrumspeng”.

2.
Vårt förslag innebär att staten står för halva kostnaden och kommunen för andra halvan. Vi har i vår budget satsat hela 2500 mnkr för detta år 2017. Boverket har beräknat behovet till 5000 mnkr. Satsar kommunerna halva summan uppnår vi Boverkets skattning på en renovering av landets skollokaler.

Folkpartiet

1.
Självklart ska elever och lärare verka i en god miljö. Regelverk och granskningar fyller en viktig funktion för att det sker. Arbetsmiljöverket granskar elevers och lärares arbetsmiljö i sitt tillsynsarbete. Även statens skolinspektion granskar i sin tillsyn om skolan skapat en god miljö för lärande och utveckling. Det är dock skolans huvudman, väsentligen kommunerna, som ansvarar för att gällande bestämmelser följs. Statens sätt att styra den kommunala skolan måste vara att ha lagstiftning och generella statsbidrag. Sedan måste kommunerna ta ansvaret. Arbetsmiljöverket och andra granskar och riktar kritik, och kommunerna måste rätta till felen.

2.
Via den statliga tillsynen utförd av Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, som har långtgående befogenheter för att säkerställa att kommunerna lever upp till sina åtaganden. När kommunerna granskas och får kritik, måste de rätta till felen. Gör inte kommunerna det kan det bli vite och annat enligt lagstiftning.

Text Louise Cederlöf