Astmatablett väcker stort intresse

Genomslaget i media blev stort när tidskriften Lancet Respiratory Medicine nyligen presenterade en studie där man prövat en ny tablettbehandling mot svåra former av astma.

För 50 år sedan var läkemedel i tablettform standardbehandling mot astma. Dessa läkemedel hade dock många allvarliga biverkningar och ersattes efterhand av andra behandlingar, främst med inhalationssteroider.
Men trots utvecklingen av alltmer effektiva läkemedel har cirka 40 000 astmatiker i Sverige så stora besvär att det inte alltid går att lindra symtomen. För den här patientgruppen är den nu aktuella studien extra intressant.
Läkemedelssubstansen, som kallas fevipiprant, har en ny verkningsmekanism som förhindrar att en viss typ av vita blodkroppar, eosinofiler, orsakar en inflammation i luftvägarna.

Liten studie

Vissa utländska kommentatorer uttrycker ”stora förhoppningar” och menar att astmabehandlingen nu står inför ett potentiellt paradigmskifte. Andra betonar att studien är liten och att det behövs mer forskning innan det går att dra några säkra slutsatser.
Studien omfattar 61 patienter med medelsvår till svår astma. Hälften av patienterna fick behandling med fevipiprant i tablettform, medan den andra hälften utgjorde kontrollgrupp och behandlades med overksamma sockerpiller. Behandlingen pågick under tolv veckor.
Resultaten visar att gruppen som fick den verksamma substansen hade bättre lungfunktion jämfört med patienterna i kontrollgruppen. Man kunde också se att förekomsten av eosinofiler i luftvägarna var 3,5 gånger lägre i den ”aktiva” gruppen.
Ett ytterligare fynd var att behandlingen även minskade skadorna på luftrörens slemhinna.
Studien har utförts av forskare vid University of Leicester i Storbritannien. Läkemedelsföretaget Novartis står bakom utvecklingen av substansen och har finansierat studien tillsammans med UK National Institute for Health Research (NIHR) och det europeiska projektet AIRPROM.
En större studie är planerad. I den ska fevipiprant testas på över 800 patienter. Novartis förhoppning är att kunna lämna in en ansökan om marknadsgodkännande under 2019.

Text Barbro Falk