Astmamottagningar får nya kriterier

Många astmapatienter uppnår inte sina behandlingsmål. Flera studier visar att omhändertagandet ofta brister. För att ändra på det krävs mer tid och resurser på primärvårdens astmamottagningar. Det anser nätverket för astma- och allergiintresserade allmänläkare, SFAM, och Astma- och allergisjuksköterskeföreningen, ASTA.
De har därför formulerat nya kriterier för astma-/KOLmottagningar. Kriterierna bygger på Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL från 2004, det vetenskapliga stöd som finns för astma/KOL-mottagningar samt läkarnas och sköterskornas mångåriga erfarenhet av arbete i egna mottagningar.
De nya kriterierna omfattar sju områden: kompetens, verksamhetsansvar, utrustning, arbetsorganisation, arbetsinnehåll, samarbete och tidsåtgång.
Sjuksköterskekompetens och specialutbildning. Dagens astmasköterskor har varierande kompetens och bakgrund. För att astma/KOL-sjuksköterskan ska ha tillräcklig kunskap om ämnet krävs minst 15 högskolepoäng inom astma/KOL. På sikt är 30 poängs specialutbildning önskvärt.

Verksamhetsansvarig läkare

En av vårdcentralens fast anställda allmänläkare bör utses som verksamhetsansvarig. Denne blir huvudansvarig för den medicinska kvaliteten. Hon/han ska i första hand vara ett stöd för sjuksköterskan men också för övriga läkare i val av utredningar, tolkning av undersökningsresultat och val av behandling för astma/KOL-patienter. Varje läkare har precis som tidigare det medicinska ansvaret för sina patienter.

Utrustning

Mottagningen ska vara utrustad med spirometer och pulsoxymeter (mäter syresättning). Om vårdcentralen tar emot patienter med akuta astmabesvär och KOL-patienter med försämringsskov ska det finnas möjlighet att ge syrgasbehandling. Astmasjuksköterskan bör ha tillgång till informations- och undervisningsmateriel.

Arbetsorganisation

Mottagningen ska vara tidsbeställd. Astma/KOL-sjuksköterskan ska ha telefontid där patienterna får möjlighet till kontakt och rådgivning.

Arbetsinnehåll

Strukturerade utredningar med god kvalitet ska kunna utföras på astma/KOL-mottagningen, till exempel spirometriundersökning Allergiutredning ska utföras med antingen pricktest eller blodprov. Sjuksköterskan är huvudansvarig för patientutbildning där även andra yrkeskategorier kan medverka. Alla patienter med kronisk sjukdom bör erbjudas uppföljning som kan ske med mottagningsbesök eller telefonkontakt.

Samarbete

Patienter med svår astma och allergi samt patienter med medelsvår och svår KOL bör om möjligt behandlas i team där sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och eventuell kurator eller annan yrkeskategori med psykoterapeutisk kompetens ingår.

Tidsåtgång

För ”godkänd” mottagning föreslås att minst 1,5 timmar avsetts för verksamheten och 4 timmar för att bedriva verksamheten optimalt.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php