Astma ökar risken för hål i tänderna

Studier visar att det finns ett samband mellan astma och problem med tänderna. Orsakerna till detta är flera och mer forskning i ämnet behövs.

Personer med astma har ökad risk att utveckla karies i såväl mjölktänderna som i de permanenta tänderna. Det går dock inte att säga att det är astman i sig som orsakar karies, utan det kan ha att göra med flera olika faktorer, säger Malin Stensson, tandhygienist och universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Saliven spelar viktig roll

En viktig riskfaktor verkar vara den påverkan som såväl astmasjukdom som astmaläkemedel har på saliven. Regelbunden läkemedelsanvändning kan bidra till låg salivsekretion och förändrad sammansättning av saliven. Den som har astma andas ofta också mer genom munnen, vilket kan ge muntorrhet som gör att bakterier lättare fastnar på tänderna. En annan tänkbar orsak är förändrade levnadsvanor, menar Malin.
– Vid långvarig sjukdom är det lätt att äta och dricka mer sött, speciellt om man känner sig torr i munnen. Inte minst tenderar föräldrar att ge sina barn mer söta drycker för att få dem att dricka något, säger hon och påpekar att vissa astmaläkemedel dessutom innehåller sockerarten laktos.
Hur många astmatiker som har problem med hål i tänderna är svårt att säga. Det finns inte tillräckligt många stora studier för att kunna dra några säkra slutsatser, säger Malin Stensson, vars forskning främst fokuserar på barn och unga vuxna i åldrarna 3–24 år.
– Jag har gjort olika studier för olika åldersgrupper, men resultaten är liknande oberoende av ålder. Det flesta astmatiker verkar dock klara sig ganska bra, det är en mindre grupp som är mer drabbad.

Fler studier behövs

För att öka kunskapen om kopplingen mellan astma och karies behöver fler studier göras och större populationer studeras, inte minst den vuxna delen av befolkningen.
– Det är möjligt att skillnaderna är större bland vuxna. Vi vet att saliv är en viktig skyddsfaktor och att salivproduktionen minskar med stigande ålder. När man tar astmamedicin blir ungefär åttio procent kvar i munnen. Om det då inte finns så mycket saliv som fungerar som skydd ökar risken för att det blir surt i munnen, vilket skadar tandytan.
Malin Stenssons intresse för ämnet väcktes när hon fick kännedom om ett tvillingpar, en flicka och en pojke på tre år. Flickan hade inte några hål medan pojken hade flera på ovanliga ställen. Pojken medicinerade mot astma sedan ett års ålder, i övrigt var det ingen skillnad mellan syskonens mat- och levnadsvanor. Att Malins egna barn och make också har astma stärker det personliga intresset. Hon doktorerade 2010 och arbetar nu för att öka medvetenheten om kopplingen mellan astma och karies.
– Samarbete mellan tandvård och hälso- och sjukvård är viktigt, så att man tidigt kan uppmärksamma astmatiker på riskerna. Ju yngre barnen är, desto viktigare blir också föräldrarnas roll när det gäller att skapa goda vanor. Många tycker kanske inte att det är så farligt om barnen får hål i mjölktänderna, som man ju ändå tappar. Men för att upprätthålla en god munhälsa måste man skapa goda vanor tidigt i livet.

Så minskar du risken för karies vid astma

  • Skölj munnen med vatten efter inhalation för att neutralisera pH och undvika svampinfektion.
  • Borsta tänderna med fluortandkräm två gånger per dag, helst inte i direkt anslutning till inhalering då det kan vara lågt pH-värde i plack och saliv vilket ökar risken för erosioner på tänderna.
  • Ta dina mediciner innan frukost och borsta tänderna efter frukost.
  • Drick vatten när du är törstig.
  • Vid perioder med ökad medicinering kan extra fluoridtillskott användas, till exempel tabletter, tuggummi eller fluorsköljning.

Text Niclas Samuelsson Foto Anna Hållams

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php