Arbetsmiljön i skolan ska inspekteras

I höstas började Arbetsmiljöverket en satsning på skolan som kommer att pågå till och med 2016. Anledningen är att verket uppmärksammat brister i skolornas arbetsmiljöarbete.

Landets skolhuvudmän ska ansvara för att förebygga att personal och elever inte skadas eller blir sjuka i skolan. För att åstadkomma detta måste de bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Här har Arbetsmiljöverket sett att det brister. Undersökningar uteblir eller är bristfälliga, riskbedömningar dokumenteras inte, åtgärder genomförs inte och handlingsplaner upprättas alltför sällan.

Flerårig satsning

Därför har Arbetsmiljöverket nu startat en flerårig satsning skolan. Från och med i höstas och till och med år 2016 kommer verket att inspektera 30 procent av landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor. Alla skolor och huvudmän får information om insatsen och de verktyg och utbildningar som finns på verkets webbplats.
Ett av verktygen som hänvisas till på webbplatsen är Astma- och Allergiförbundets allergirond.
–– Vi vet att det är många skolor som använder sig av allergironden redan idag och den kommer självklart att ha sin plats även i denna satsning, säger Karin Bennbom, projektansvarig för tillsynen av skolorna på Arbetsmiljöverket.

Grundförutsättning

Inspektionerna kommer att anpassas till hur situationen ser ut på plats, men huvudinriktningen är att arbetsgivarna ska få igång eller utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därigenom kan de komma tillrätta med sina specifika brister och även fånga upp de riskområden som Arbetsmiljöverket identifierat: hög arbetsbelastning, hot och våld samt den fysiska arbetsmiljön som buller, ventilation och städning. Funktionshinderfrågor ska också komma in i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
–– En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Med vår fleråriga och rikstäckande satsning vill vi bidra till att huvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola.
De skolformer som berörs är förskoleklass, grund- och gymnasieskolan samt grundsär- och gymnasiesärskolan.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php