Använd krispengar till upprustning av skolorna

Regeringen föreslår att de så kallade ROT-avdragen återinförs för att hålla igång byggbranschen i kristider. Åtgärden innebär att privatpersoner får möjlighet att göra skatteavdrag när de investerar i renoveringar och ombyggnader i den egna bostaden. Astma- och Allergiförbundet har inga invändningar mot förslaget i sig, men vi är kritiska till att stödet ensidigt riktas till privata bostäder.
Astma- och Allergiförbundet stödjer därför Lärarförbundet som kräver att regeringen satsar på upprustning av skolor i sitt krispaket. Förbundet kräver ett statligt stöd till åtgärder av bristfälliga innemiljöer i skolor, något som ligger helt i linje med Lärarförbundets krav på ett särskilt ROT-program för upprustning av skolor.
Undersökningar av skolors inomhusmiljö, bland annat Boverkets STIL 2-undersökning, visar på stora brister. Undersökningen som omfattar 130 skolor i hela landet visar att 81procent av skolbyggnaderna har fukt i konstruktionen eller fuktskada. Två av tre undersökta objekt har någon aspekt som ger sämre förutsättningar för god luftkvalitet. Cirka 40 procent av de undersökta byggnaderna hade till exempel inte godkända protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).
Kommunerna, som är de som har ansvaret för skolbyggnaderna, saknar ofta resurser för åtgärder. Astma- och Allergiförbundet föreslår därför i sitt 6-punktsprogram för inomhusmiljön att ett statligt investeringsstöd inrättas för att åtgärda skolornas bristfälliga inomhusmiljö.
Vi hoppas att regeringen ska utöka ROT-programmet och satsa på en rejäl upprustning av den bristfälliga inomhusmiljön i skolorna.

Text Ingalill Bjöörn