Välkommen till nya Matallergikortet

Du vet väl att du som medlem har förmånen att få ett kostnadsfritt kort med översättning av dina allergier till de språk du väljer? Mycket praktiskt att ha med på resan och visa när du äter på restaurang eller café.

Nu lanseras en ny och förbättrad version av tjänsten där det blivit lättare för dig som användare att skapa, spara och använda kortet. Tjänsten erbjuder fortfarande översättning till fler än 30 språk och 200 ingredienser.
För att kunna använda den nya versionen går du in här och skapar ett användarkonto. Systemet känner automatiskt av att du redan är betalande medlem hos Astma- och Allergiförbundet.
Om du upplever besvär vid inlogg kontakta vår medlemsservice på medlem@astmaoallergiforbundet.se eller 08-50620000.

Enkät om tillgänglighet

I slutet av 2018 gjorde förbundet en uppföljning av medlemsenkäten om tillgänglighet i samhället som genomfördes 2016. 
Undersökningen har samma utformning och frågor, förutom att den senaste har kompletterats med ett par extra frågor om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Resultatet kommer användas som underlag vid uppvaktningar, i det opinionsbildande arbetet samt vid prioriteringar med mera.
Undersökningen 2018 visar att i stort sett samma problem med faktorer och miljöer kvarstår som 2016. Miljön med störst problem var restauranger och caféer. Den andel som upplever hinder i skola och barnomsorg har dock minskat med 7 procent. Upplevelsen av tillgängligheten i samhället har förbättrats med några få procent sedan 2016. En sammanställning av undersökningen 2018 finns på förbundets webbplats.

Allergirond förbättrar skolmiljö

I brev till rektorer och förskolepersonal uppmanar förbundet till att förbättra miljön i skolan genom den kostnadsfria checklistan Allergironden. Med hjälp av den kan de enkelt upptäcka och åtgärda allergirisker i sin skola. Här hittar du checklistan.
 När skolan eller förskolan har registrerat sig är det bara att svara på frågorna som sedan blir grund för åtgärder. Checklistan kan användas i det egna arbetsmiljöarbetet och för att visa andra, exempelvis föräldrar, att skolan arbetar med allergifrågor.
Unga Allergiker har tagit fram ett digitalt verktyg för skolelever som kan användas för att göra elever delaktiga i skolans förebyggande arbetsmiljö- och allergiarbete. Det finns på allergirond.tillgängligskola.nu.

Förbundet påverkar

Astma- och Allergiförbundet arbetar med skrivelser till riksdagsutskott och myndigheter samt även remissvar, för att påverka beslutsfattare och öka tillgängligheten i samhället.
Skrivelserna handlar bland annat om att minska passiv rökning i olika miljöer, förbättra inomhusmiljön i skolan och tillföra resurser till Boverkets regeringsuppdrag om god inomhusmiljö.
förbundets webbsida  kan du läsa mer om de skrivelser förbundet gjort under 2018.

Följ med i debatten

Som ett led i opinionsbildningen arbetar förbundet aktivt med debatt inom olika områden. Under januari blev debattartiklar antagna i Dagens Samhälle; om den skärpta lagen mot livsmedelsbrott, och i Aftonbladet; om att hälso- och sjukvården måste agera med effektiv behandling för atopiskt eksem.

Forskningsanslag för 2018 utdelade

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond har presenterat vilka som erhållit forskningsanslag under 2018. Fonden beviljade 18 ansökningar, vilket är ett rekordstort antal. Totalt var det fjorton kvinnliga forskare och fyra män som beviljades anslag. Ansökningarna har visat på en intressant bredd och hög kvalitet inom områden som astma, immunterapi och diagnostik.
Vilka forskarna och deras projekt är kan du läsa om på förbundets webbsida.

Stipendier till unga forskare

Kerstin Hejdenbergs minnesfond delar varje år ut stipendier till doktorander och unga forskare inom barnallergologisk forskning.
2018 års stipendier tilldelas Helena Thulin, Grigorios Theodosiou och Ylva Söderfeldt.
Helena Thulin studerar allergiskt inflammerad matstrupe, ett tillstånd som drabbar framförallt barn. Grigorius Theodosiou forskar om barn som drabbats av atopiskt eksem och hur det påverkar deras vardag, och hoppas kunna ta fram bedömningsskalor för sjukvården. Ylva Söderfeldt studerar hur kunskap från patientföreningar förmedlas till patienter, samt hur patienter deltar i förändringar av den medicinska kunskapskulturen.

Har du matallergi?

Har du diagnostiserad matallergi eller överkänslighet för mat och vill vara med och påverka samhället i positiv riktning för personer med allergier? Kan du tänka dig att engagera dig i projektet Bra mat för alla? Då är du välkommen att delta i en referensgrupp.
Referensgruppen kommer under projekttiden att rådfrågas via exempelvis workshops, webbkonferenser, regionala arbetsgrupper, remisser och enkäter om erfarenheter kring matallergier.
Huvudmålet för projektet är att skapa ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matöverkänslighet i ett unikt samarbete mellan vården, industrin och forskningen.
För att gå med i Bra mat för allas referensgrupp, kontakta projektledare Sofia Knáz på sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se före den 25 februari.

Logga Toleranskoferens 2020 blå

Toleranskonferens februari 2020

Ny kunskap om toleransutveckling kan bidra till att förbättra livsbetingelserna för människor med allergisjukdom. För att förmedla och diskutera den nya kunskapen arrangerar Astma- och Allergiförbundet en nationell konferens om toleransutveckling den 5–7 februari 2020.
Konferensen riktar sig till experter och vetenskapligt aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare i samhället samt medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. 
Målet med konferensen är att ny kunskap ska nå ut till den praktiska sjukvården, att beslutsfattare i landsting och på nationell nivå ska få kunskap om att det finns en stor potential till förbättring gällande människor med allergisjukdom, samt att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta problemen med allergisjukdomar.
Läs mer och gör en intresseanmälan här.

Minskande medlemsantal

Den 31 december 2018 hade förbundet 17006 medlemmar. Det är en minskning med 646 medlemmar jämfört med samma datum föregående år, dock är minskningen mindre än året innan.

Sök Barnallergifonden i mars

Under perioden 1 mars–1 april kan barnfamiljer ansöka om bidrag från förbundets Barnallergifond. Fonden ger bidrag till svårt allergiska barn upp till 18 år för rekreation, resor, en föreningsaktivitet, hjälpmedel i vardagen eller något annat som sätter guldkant på tillvaron. Här hittar du ansökningsblanketten och fondens riktlinjer.

Man eller människa?

Astma- och Allergiförbundet har erhållit bidrag från Jämställdhetsmyndigheten för projektet ”Är du man eller människa?” Projektets syfte är att samla in data från enkäter, djupintervjuer och gruppsamtal genom inbjudningar och uppsökande verksamhet. Detta ska sedan ligga till grund för en strategi för ökad jämställdhet inom hälsoområdet samt en handbok för privatpersoner och organisationer som vill öka jämställdheten inom hälsa.

Bild ur EFA-film om astma

Ljus på svår astma

Den europeiska patientorganisationen EFA vill kasta ljus på verkligheten för patienter med svår astma så att det fortsätter att vara en prioritet inom vård och läkemedelsforskning. Det har man bland annat gjort genom att producera en serie filmer.
I en av filmerna porträtteras 22-årige Pontus Odemyr från Örnsköldsvik. Du hittar dem på Youtube eller via webbsidan efanet.org.