Tre frågor till miljöministern

Sverige har valt att lägga sina mål för begränsning av luftföroreningar, den så kallade Miljökvalitetsnormen, i linje med EU:s gränsvärden istället för med WHO:s högre krav. Miljöminister Isabella Lövin förklarar regeringens strategi.

Anser du att Miljökvalitetsnormen är tillräcklig eller borde man följa WHO:s normer?
– Den svenska målsättningen är att partikelhalterna inte ska överskrida WHO:s rekommendationer om 10 mikrogram per kubikmeter luft, och regeringen drev också på för att skärpa EU:s miljökvalitetsnormer i enlighet med de rekommendationerna. Det är en viktig fråga för alla, inte minst Sveriges astmatiker.

Vad gör ni för att luften ska bli bättre i de svenska städer som inte klarar utsläppskraven?
– Det är tydligt att kommunerna på många håll inte lyckats att hålla en tillräckligt god luftkvalitet vid vissa gator. Mitt fokus har varit att ge kommunerna bättre verktyg så att det kan komma tillrätta med de problemen. Det är därför vi har gett kommunerna möjligheten att införa miljözoner för att minska de hälsovådliga halterna av kväveoxid, samt att kommunerna sedan innan kan införa dubbdäcksförbud för att minska halterna av partiklar i luften. Det här arbetet behöver fortsätta och vi ser över om vi kan fatta ytterligare beslut för att förbättra situationen.

Hur ser du på problematiken med att elbilar och elhybrider kan orsaka hälsofarliga slitagepartiklar i luften på grund av sin tyngd?
– Övergången till elbilar istället för bensin- eller dieselbilar är nödvändig dels för att stoppa de akuta klimatförändringarna, men också för att minska de hälsovådliga ämnena som finns i bilarnas avgaser. Det som ger upphov till slitage är framför allt användningen av dubbdäck, inte bilens vikt. Men en hållbar omställning måste också innebära ökad användning av kollektivtrafik och cykel i innerstaden där den här typen av luftproblem främst uppstår. Får vi fler rena elbilar, samtidigt som fler väljer bussen eller cykeln, kan vi både minska mängden hälsofarliga ämnen i luften och vår klimatpåverkan.

Text Louise Cederlöf Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php