Skärpta regler för leksaker

Ett nytt direktiv för leksaker har antagits av EU. Det innebär bland annat att ett antal allergiframkallande doftämnen förbjuds.

Leksaker ska vara utformade på ett sätt som gör att det inte finns risk för skador på människors hälsa. Det är ett generellt krav som finns sedan tidigare. Men de specifika kemikaliekraven skärps i det nya leksaksdirektivet, vilket ger ett ökat konsumentskydd framförallt för barn.
De nya kemikaliekraven innebär bland annat att nya ämnen läggs till i den lista som anger vilka ämnen som inte får läcka ut ur leksaker. Listan utökas från åtta till nitton ämnen.
Nya ämnen på listan är aluminium, bor, krom III och krom VI, kobolt, koppar, mangan, nickel, strontium, tenn, organiskt tenn och zink. Antimon, arsenik, barium, kadmium, krom, bly, kvicksilver och selen är förbjudna sedan tidigare.

CMR-ämnen

En gräns för hur stor andel CMR-ämnen som får finnas i leksakers tillgängliga delar införs också. Med tillgängliga delar menas de delar som barnet kommer åt. CMR-ämnen är ämnen som klassificerats som cancerframkallande, skadliga för arvsmassan och som kan störa fortplantningsförmågan.
CMR-ämnen får alltså användas i leksaker under vissa gränser. Om ämnena är oåtkomliga för barnet men är möjliga att andas in gäller också gränsvärden. Vissa CMR-ämnen får dock finnas i vissa produkter. Ett exempel är leksaksbestick och kastruller i rostfritt stål, som får säljas, trots att rostfritt stål innehåller CMR-ämnet nickel.
Doftämnen som inte tillåts i kosmetika förbjuds även i leksaker.

Ny ansvarig myndighet

55 allergiframkallande doftämnen förbjuds i halter över 100 mg/kg. Ytterligare 11 allergiframkallande doftämnen måste namnges om de används i halter över 100 mg/kg. Dessa doftämnen är listade i EU:s kosmetikaregelverk och har lyfts över till leksaksdirektivet. I takt med att kosmetikareglerna utvecklas kommer också leksaksdirektivet att ändras.
Kemikalieinspektionen blir ny ansvarig myndighet för kemikaliekraven, övriga ansvariga myndigheter är Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. De nya kemikaliekraven börjar gälla först den 20 juli 2013.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php